Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

28 listopada 2017 r. zakończyła się X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów kierunków ekonomicznych oraz środowiska akademickiego makroekonomią, w tym polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 1 marca do 1 czerwca 2017 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Decyzją Kapituły Konkursu, w składzie:

1.         Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący Kapituły,

2.         Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Członek Kapituły,

3.         Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,

4.         Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – Członek Kapituły,

5.         Dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH – Członek Kapituły,

6.         Dr hab. Marta Kightley, prof. SGH – Członek Kapituły,

7.         Dr hab. Eryk Łon, prof. EUP – Członek Kapituły,

nagrody za najlepszą pracę magisterską zostały przyznane:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł – p. Gracjanowi Bachurewiczowi z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Mierzenie asymetrii informacji w ekonomii - podstawy teoretyczne i model oparty na analizie głównych składowych napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego, prof. UW,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł – p. Joannie Tarnowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na  adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Wojtyny,
  • trzecia nagroda w wysokości 7 000 zł – p. Katarzynie Schmidt z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach niskich stóp procentowych – wpływ na strukturę finansowania oraz politykę zabezpieczeń napisanąpod kierunkiem naukowym  dr hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP,
  • wyróżnienie w wysokości  5 000 zł – p. Agacie Aleksandrze Adamczyk ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. Heterogeneous Expectations in the Optimal Monetary Policy Framework napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Sławomira Dorosiewicza,
  • wyróżnienie w wysokości  5 000 zł – p. Danielowi Traczewskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Zastosowanie metody Least-Squares Monte Carlo do kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności napisaną pod kierunkiem dr hab. Mariana Wiśniewskiego, prof. UW.

X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.