Pokaż/Ukryj opcje strony

Instytucja finansowa

podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do instytucji finansowych należą m.in. banki, kasy oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne.

Instytucje finansowe w Polsce
Definicja instytucji finansowej na gruncie polskiego prawa nie jest jednolita.

Kodeks spółek handlowych do instytucji finansowych zalicza:
- fundusze inwestycyjne,
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych,
- narodowe fundusze inwestycyjne (istniejące w latach 1995-2012)
- zakłady ubezpieczeń,
- fundusze powiernicze,
- towarzystwa emerytalne,
- fundusze emerytalne,
- domy maklerskie,

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Z kolei zgodnie z ustawą Prawo bankowe instytucja finansowa – to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność, będąca źródłem większości przychodów, polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

1. nabywania i zbywania udziałów lub akcji,
2. udzielania pożyczek ze środków własnych,
3. udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
4. świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
5. świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,
6. emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
7. udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie,
8. obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną:
1. terminowymi operacjami finansowymi,
2. instrumentami rynku pieniężnego,
3. papierami wartościowymi,
9. uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją,
10. świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,
11.świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
12.świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.

Wartość aktywów instytucji finansowych w Polsce stale rośnie i w 2013 roku przekroczyła 2 bln zł, z czego większość (ponad 60%) przypadła na banki komercyjne.