Pokaż/Ukryj opcje strony

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego NBPortal działającego poprzez stronę internetową: nbportal.pl, jak również poprzez newsletter Edukacja NBP (dalej - Serwis).

2. Właścicielem Serwisu jest Narodowy Bank Polski.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
1. NBP - Narodowy Bank Polski - właściciel Serwisu NBPortal.pl.
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, a Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.

2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 4

W przypadku, gdy Użytkownikiem jest małoletni do korzystania z pełnego dostępu do Serwisu, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. NBP zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia ww. zgody.

§ 5

Użytkownik zarejestrowany ma prawo wyrejestrować się z bazy Użytkowników Serwisu, wysyłając maila na adres iod@nbp.pl o treści:
„Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Serwisu NBPortal.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie newslettera Edukacja NBP oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne".

§ 6

Użytkownik ma niezależne prawo zrezygnować z otrzymywania informacji mailowej (newsletter), wysyłając maila na adres iod@nbp.pl o treści:
„Proszę o usunięcie mojego adresu mailowego z listy mailingowej Newslettera Edukacyjnego NBP".

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 7

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

IV. Zastrzeżenia prawne

§ 8

1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Serwisem. NBP nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 9

1. NBP zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.

2. NBP uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.

§ 10

1. Informacje, odpowiedzi ekspertów, ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa, ani oficjalnego stanowiska Narodowego Banku Polskiego.

2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy żadnego z wymienionych w nim elementów.

§ 11

1. NBP nie ponosi odpowiedzialności za informacje i opinie na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą NBP w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 12

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Serwisu opinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.

§ 13

1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.

2. Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody NBP i jedynie we wskazanym zakresie.

V. Ochrona danych osobowych

§ 14

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Narodowy Bank Polski informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą  w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona w momencie rejestracji w Serwisie.
 3. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
 5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie dostarczenia newslettera z informacjami na temat projektów NBPortal.pl oraz uczestniczenia w tych projektach.
 6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i sieć teleinformatyczną Narodowego Banku Polskiego lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych wymaganych w Formularzu Rejestracyjnym niemożliwe będzie otrzymywanie newslettera Edukacja NBP.
 9. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. NBP nie wykorzystuje podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

VI. Polityka prywatności

1. NBP szanując prywatność użytkowników serwisów internetowych NBP, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) informuje, że podczas korzystania z Serwisu wobec ich użytkowników może być stosowana technologia „cookies”.

2.  „Cookies” to dane informatyczne – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.) w momencie odwiedzenia strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie internauty i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych parametrów urządzenia, z którego korzysta internauta.

3. NBP używa plików „cookies” do:

1) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

2) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu internauty. Jednak internauci mogą samodzielnie zablokować opcję zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej opcję odrzucania zapisywania plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że zablokowanie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej NBP.

5. NBP nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach internetowych NBP. Dlatego zachęcamy, po przejściu do tych serwisów, do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

W razie zmian w polityce prywatności NBP zostanie ona niezwłocznie zaktualizowana na naszej stronie internetowej.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 15

1. NBP nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

2. NBP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od NBP, może on czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku NBP nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 16

NBP zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

§ 17

Usunięcie Użytkownika skutkuje usunięciem danych osobowych Użytkownika, zaprzestaniem przetwarzania  jego danych i zablokowaniem dostępu do Newslettera Edukacja NBP, za wyjątkiem części ogólnodostępnych Serwisu.

§ 18

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez NBP będą zamieszczane w Serwisie.

2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 19

Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody NBP.

§ 20

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 21

Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby NBP.