Pokaż/Ukryj opcje strony

Regulamin serwisu

Informacja

Z dniem 24 marca 2020 r. zaprzestano przetwarzać dane osób, które zarejestrowały się w serwisie nbportal.pl.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego NBPortal działającego poprzez stronę internetową: nbportal.pl (dalej - Serwis).

2. Właścicielem Serwisu jest Narodowy Bank Polski.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

  1. NBP - Narodowy Bank Polski - właściciel Serwisu NBPortal.pl.
  2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.


II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, a Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.

2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


III. Zobowiązania Użytkownika

§ 4

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.


IV. Zastrzeżenia prawne

§ 5

1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Serwisem. NBP nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 6

1. NBP zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.

2. NBP uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.

§ 7

1. Informacje, odpowiedzi ekspertów, ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa, ani oficjalnego stanowiska Narodowego Banku Polskiego.

2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy żadnego z wymienionych w nim elementów.

§ 8

NBP nie ponosi odpowiedzialności za informacje i opinie na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą NBP w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 9

1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.

2. Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody NBP i jedynie we wskazanym zakresie.


V. Polityka prywatności

§ 10

1. NBP szanując prywatność użytkowników serwisów internetowych NBP, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informuje, że podczas korzystania z Serwisu wobec ich użytkowników może być stosowana technologia „cookies”.

2.  „Cookies” to dane informatyczne – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.) w momencie odwiedzenia strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie internauty i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych parametrów urządzenia, z którego korzysta internauta.

3. NBP używa plików „cookies” do:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu internauty. Jednak internauci mogą samodzielnie zablokować opcję zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej opcję odrzucania zapisywania plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że zablokowanie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej NBP.

5. NBP nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach internetowych NBP. Dlatego zachęcamy, po przejściu do tych serwisów, do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

6. W razie zmian w polityce prywatności NBP zostanie ona niezwłocznie zaktualizowana na naszej stronie internetowej.


VI. Zastrzeżenia techniczne

§ 11

1. NBP nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

2. NBP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od NBP, może on czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku NBP nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.


VIII. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez NBP będą zamieszczane w Serwisie.

2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 14

Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby NBP.