Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów, a pośrednio także podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów naukowych publikacji książkowych opublikowanych przez jednego autora lub grupę autorów na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia, tj. w okresie między 1 stycznia 2013 r. a 24 września 2015 r. Autor lub grupa autorów mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jedną publikację.

Zgłoszenia prac do Konkursu, napisanych wyłącznie w języku polskim, mogą dokonywać:

  1. autor lub grupa autorów, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych,
  2. Rady Wydziałów lub Rady Naukowe Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora/autorów. 


Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie:

  • Prof. Andrzej Wojtyna - przewodniczący Kapituły;
  • Prof. Adam Glapiński – członek Kapituły;
  • Prof. Michał Jurek – członek Kapituły;
  • Prof. Ryszard Kokoszczyński – członek Kapituły;
  • Prof. Jan Szambelańczyk – członek Kapituły.

Kapituła przyznaje Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 80 000 zł.

W przypadku jej nieprzyznania Kapituła może przyznać wyróżnienie w wysokości 30 000 zł.

Kapituła może nie przyznać Nagrody Prezesa NBP i wyróżnienia w danej edycji Konkursu.

Publikacje, wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

O przyjęciu publikacji do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na I-II kwartał 2016 r.

Patroni medialni:

Obserwator Finansowy i Polityka

Laureatem Nagrody Prezesa NBP w pierwszej edycji Konkursu, ogłoszonej w 2012 r. został dr hab. Michał Jurek, autor publikacji pt. „Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011).

Kontakt:

Koordynator: Iwona Stryjek
e-mail: iwona.stryjek@nbp.pl
tel. 22 185-29-86