Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów

W grudniu 2012 r. Narodowy Bank Polski ogłosił Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów, a jego finał nastąpił w maju 2014 r.

Celem Konkursu było stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja
najwybitniejszych prac polskich ekonomistów z zakresu głównych zadań banku centralnego (polityki pieniężnej, stabilności finansowej, systemu płatniczego, emisji i obiegu gotówki). Do Konkursu można było zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu
i w roku jego ogłoszenia (2010-2012).

Prawo zgłaszania prac do konkursu przysługiwało:

  • Radom Wydziałów i Radom Naukowym Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii.
  • Autorom prac, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych.

Finał Konkursu nastąpił 8 maja 2014 r., podczas otwarcia wystawy „Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju”. Nagrodę Główną otrzymał dr hab. Michał Jurek za pracę pt. „Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011).
 

Kontakt:

Iwona Stryjek
e-mail: iwona.stryjek@nbp.pl
tel. +48 22 185 29 86