Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs na pracę pisemną – X edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Konkursu na pracę pisemną.

Narodowy Bank Polski  1 września 2011 roku ogłosił Konkurs na pracę pisemną. Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Partnerami konkursu są Ośrodek Rozwoju Edukacji, Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, „Gazeta Szkolna", Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl i Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycia umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

TEMATY
Dla uczniów gimnazjów:
Jak bronić gospodarki Polski przed „importem kryzysu" z innych krajów?
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych

ADRESACI
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

WYMOGI FORMALNE ORAZ KRYTERIA OCENY
Praca nadesłana na konkurs powinna być przygotowana przez jednego ucznia. Opiekunem ucznia powinien być nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2011/2012. Do zadań nauczyciela należy udzielanie pomocy autorowi przygotowującemu pracę konkursową oraz sprawdzanie pracy pod względem merytorycznym i formalnym. Prace konkursową, za pośrednictwem poczty, należy dostarczyć do 21 października 2011 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw,
Narodowy Bank Polski,
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa,
z dopiskiem
Konkurs na pracę pisemną

w wersji papierowej z dołączoną wersją elektroniczną pracy na płycie CD (wyłącznie pliki doc, rtf lub xls).

Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki: musi zostać przygotowana
w języku polskim; musi mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 1 800 znaków/str., czcionka typu Times New Roman, Arial, itp.); musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystuje w pracy. Do każdej pracy należy dołączyć: recenzję pracy przygotowaną przez nauczyciela – opiekuna merytorycznego pracy (nie krótszą niż pół strony), dane autora pracy, zgodę autora pracy (lub prawnego opiekuna w przypadku autora) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i na nieodpłatne przeniesienie na organizatorów niemajątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracą, dane nauczyciela – opiekuna ucznia, zgodę nauczyciela – opiekuna ucznia na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Objętość pracy nie może przekraczać łącznie z załącznikami 10 stron maszynopisu i nie może być krótsza niż 5 stron, pracy nie należy bindować, zszywać itp., wystarczy spiąć spinaczem biurowym lub włożyć w jedną koszulkę foliową.

Kapituła oceniająca prace będzie brała pod uwagę umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej przez autora wiedzy ekonomicznej i rozumienie podstawowych zagadnień mikro - i makroekonomii. W szczególności weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • zawartość merytoryczna pracy,
 • pomysłowość autora,
 • styl i język pracy,
 • zgodność z wymogami formalnymi,
 • wynik raportu po sprawdzeniu pracy w serwisie Plagiat.pl.

NAGRODY
Kapituła oceniająca przyzna następujące nagrody laureatom konkursu (osobno w kategorii uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych):

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 700 zł brutto;
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 200 zł brutto;
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2 700 zł brutto;
 • trzy wyróżnienia w wysokości po 1100 zł brutto.

Nagrody pieniężne są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (dopuszcza się zakup monitora, drukarki, skanera, oprogramowania i innego niezbędnego wyposażenia komputera) lub sprzętu RTV (odtwarzacz MP3, głośniki, dyktafon) oraz opłat za uczestnictwo w kursach językowych. Dokonanie zakupu innych pomocy i narzędzi edukacyjnych możliwe jest tylko za zgodą NBP wyrażoną na piśmie.
Kapituła oceniająca przyzna świadczenia pieniężne nauczycielom – opiekunom merytorycznym prac uczniów nagrodzonych w konkursie:

 • za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto;
 • za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 1 800 zł brutto;
 • za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1 600 zł brutto;
 • za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1 200 zł brutto.