Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs na pracę pisemną - IX edycjaogólnopolski konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Narodowy Bank Polski (NBP), we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Internetowym Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl – partnerem internetowym (www.plagiat.pl), NBPortalem – partnerem internetowym, a także pod patronatem medialnym „Gazety Szkolnej” oraz gazety „Dziennik Gazeta Prawna”, ogłasza ogólnopolski konkurs na pracę pisemną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycia umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

TEMATY
Dla uczniów gimnazjów: „Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich".
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Rola pieniądza zastępczego na ziemiach polskich i jego znaczenie w gospodarce państwa w XIX i XX wieku".

ADRESACI
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów publicznych oraz niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (licea profilowane, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

WYMOGI FORMALNE ORAZ KRYTERIA OCENY
Praca nadesłana na konkurs powinna być przygotowana przez jednego ucznia. Pod tym względem zostanie sprawdzona przez internetowy serwis antyplagiatowy Plagiat.pl. Opiekunem ucznia jest nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2009/2010.
Do zadań nauczyciela należy udzielanie pomocy autorowi przygotowującemu pracę konkursową oraz sprawdzanie pracy pod względem merytorycznym i formalnym.
Prace konkursowe, za pośrednictwem poczty, należy dostarczyć do Narodowego Banku Polskiego w wersji papierowej z dołączoną wersją elektroniczną pracy na płycie CD (wyłącznie pliki doc, rtf lub xls).

Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki:

* musi zostać przygotowana w języku polskim,
* musi mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 1 800 zn./str., czcionka typu Times New Roman, Arial, itp.),
* musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystuje w pracy,
* do każdej pracy należy dołączyć:

- recenzję pracy przygotowaną przez nauczyciela – opiekuna merytorycznego pracy (nie krótszą niż pół strony)
- dane autora pracy
- zgodę autora pracy (lub prawnego opiekuna w przypadku autora) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i na nieodpłatne przeniesienie na organizatorów niemajątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracą (zgodnie ze wzorem – załącznik 1)
- dane nauczyciela – opiekuna ucznia
- zgodę nauczyciela – opiekuna ucznia na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie ze wzorem – załącznik 2).

* objętość pracy nie może przekraczać łącznie z załącznikami 15 stron maszynopisu (nie dotyczy formularzy ucznia, nauczyciela oraz recenzji) i nie może być krótsza niż 5 stron,
* pracy nie należy bindować, zszywać itp., wystarczy spiąć spinaczem biurowym lub włożyć w jedną koszulkę foliową.

Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej przez autora wiedzy ekonomicznej i rozumienie podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

* zgodność z tematyką konkursu,
* zawartość merytoryczna pracy,
* pomysłowość autora,
* styl i język pracy,
* zgodność z wymogami formalnymi,
* wynik raportu po sprawdzeniu pracy w serwisie Plagiat.pl.

NAGRODY
Komisja oceniająca przyzna następujące nagrody laureatom konkursu (osobno w kategorii uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych):

a) za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 700 zł brutto oraz publikacje książkowe,
b) za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 200 zł brutto oraz publikacje książkowe,
c) za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2 700 zł brutto oraz publikacje książkowe,
d) trzy wyróżnienia: cyfrowy aparat fotograficzny oraz publikacje książkowe

Nagrody pieniężne są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (dopuszcza się zakup monitora, drukarki, skanera, oprogramowania i innego niezbędnego wyposażenia komputera) lub sprzętu RTV (odtwarzacz MP3, głośniki, dyktafon) oraz opłat za uczestnictwo w kursach językowych. Dokonanie zakupu innych pomocy i narzędzi edukacyjnych możliwe jest tylko za zgodą NBP wyrażoną na piśmie.

Komisja oceniająca przyzna świadczenia pieniężne nauczycielom – opiekunom merytorycznym prac uczniów nagrodzonych w konkursie:

a) za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto,
b) za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 1 800 zł brutto,
c) za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1 600 zł brutto,
d) za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1 200 zł brutto.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

* Ogłoszenie konkursu – 3 lutego 2010 roku
* Termin nadsyłania prac – 15 marca 2010 roku. (liczy się data stempla pocztowego)
* Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród – czerwiec 2010 roku (dokładny termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej NBP).

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: mlodziez@mail.nbp.pl.