Pokaż/Ukryj opcje strony

Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce.

Jednym z działań edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego adresowanych do środowisk szkolnych jest konkurs na pracę pisemną organizowany we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Gazety Szkolnej. Temat IV edycji ogłoszonej w 2005 r. brzmiał: Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce.

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski nadesłali na konkurs ponad 860 prac. Komisja Oceniająca, w skład której wchodzili przedstawiciele organizatorów i patronów medialnych wyłonili dwunastu laureatów w obu kategoriach. Uroczyste wręczenie nagród z udziałem Prezesa NBP Leszka Balcerowicza, Dyrektora CODN Mirosława Sielatyckiego, zastępcy Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Piotra Pacewicza oraz Redaktora Naczelnego Gazety Szkolnej Adama Kowalskiego odbyło się 17 czerwca 2005 r. w siedzibie wydawcy Gazety Wyborczej w Warszawie.

Lista laureatów konkursu i ich prace

Adresaci konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów zainteresowanych tematyką ekonomiczną kształcących się w publicznych bądź niepublicznych gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych (licea profilowane, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2004/2005.

Cel konkursu

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomia i dziedzinami pokrewnymi, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji oraz nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii i dziedzin pokrewnych elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Wymogi formalne oraz kryteria oceny

Praca nadesłana na konkurs powinna być przygotowana przez jednego ucznia. Opiekunem ucznia powinien być jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2004/2005.

Do zadań nauczyciela należy udzielanie pomocy autorowi przygotowującemu pracę konkursową oraz sprawdzanie pracy pod względem merytorycznym i formalnym.

Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki:

 • Musi zostać przygotowana w języku polskim,
 • Musi mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 1 800 zn./str., czcionka typu Times New Roman),
 • Musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych, itp., które autor wykorzystuje w pracy,
 • Do pracy muszą być dołączone wypełnione formularze osobowe autora pracy i opiekuna merytorycznego oraz recenzja pracy przygotowana przez opiekuna merytorycznego,
 • Objętość pracy nie może przekraczać łącznie z załącznikami 15 stron maszynopisu.

 

Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej przez autora wiedzy ekonomicznej i zrozumienie podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność z tematyką konkursu,
 • Zawartość merytoryczna pracy,
 • Pomysłowość autora,
 • Styl i język pracy,
 • Zgodność z wymogami formalnymi.

 

Nagrody

Komisja oceniająca przyzna następujące nagrody laureatom konkursu (osobno dla kategorii uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych):

 • za zajęcie pierwszego miejsca:
  nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł brutto oraz publikacje książkowe,
 • za zajęcie drugiego miejsca:
  nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 zł brutto oraz publikacje książkowe,
 • za zajęcie trzeciego miejsca:
  nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto oraz publikacje książkowe,
 • trzy wyróżnienia: cyfrowy aparat fotograficzny oraz publikacje książkowe,
 • fragmenty prac laureatów lub prac wyróżnionych opublikowane zostaną w gazecie ogólnopolskiej.

 

Nagrody pieniężne są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (dopuszcza się zakup monitora, drukarki, skanera, oprogramowania i innego niezbędnego wyposażenia komputera). Dokonanie zakupu innych pomocy i narzędzi edukacyjnych możliwe jest tylko za zgodą NBP.

Komisja oceniająca przyzna nagrody nauczycielom - opiekunom uczniów nagrodzonych w konkursie:

 • za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca:
  nagrodę pieniężną w wysokości 1 600 złotych,
 • za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca:
  nagrodę pieniężną w wysokości 1 400 złotych,
 • za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca:
  nagrodę pieniężną w wysokości 1 200 złotych,
 • za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia:
  nagrodę pieniężną w wysokości 700 złotych.

 

Harmonogram realizacji konkursu:

 • ogłoszenie konkursu - 14 lutego 2005 r.
 • termin nadsyłania prac - 4 kwietnia 2005 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu (na stronie internetowej NBP wraz z powiadomieniem laureatów drogą pocztową) - 23 maja 2005 r.
 • uroczystość wręczenia nagród (dokładny termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej NBP) - czerwiec 2005 r.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: mlodziez@mail.nbp.pl