Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkursy grantowe 2005

Mając na uwadze pogłębianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie oraz wypracowanie postaw aktywności gospodarczej, Narodowy Bank Polski ogłosił IV edycję konkursów grantowych: dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych oraz dla mediów.Zasady ubiegania się o dofinansowanie zostały określone w Regulaminie konkursu grantowego.

KONKURS I
Do udziału w konkursie zapraszamy:
 • organizacje non-profit,
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół wyższych,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje doradztwa rolniczego.

 

Tematy konkursu (do wyboru):
 1. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 2. EDUKACJA EKONOMICZNA W POLSKIEJ SZKOLE
 3. POLSKA DROGA DO EURO

 

Projekty mogą obejmować m.in. organizację szkoleń, konkursów, konferencji, organizację imprez plenerowych, wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekonomicznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 50.000,00 zł.

 

Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie: 1 września 2005 r. - 31 stycznia 2006 r.

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku:

 • Regulamin konkursu grantowego NBP dla organizacji pozarządowych oraz instytucji szkoleniowych
 • Formularz wniosku o dofinansowanie ze środków NBP dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych 
 • Wzór umowy zawieranej pomiędzy NBP a Beneficjentem na realizację projektu 
 • Formularz budżetu dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych 
 • Formularz zgłoszenia 


KONKURS II
Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • media publiczne i prywatne (telewizja, radio, prasa, internet),
 • producentów audycji telewizyjnych, pod warunkiem uzyskania gwarancji emisji programu od nadawcy.

 

 Temat konkursu: POLSKA DROGA DO EURO

Projekty mogą obejmować m.in. produkcję i emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych, przygotowanie i druk artykułów. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 80.000,00 zł.

 

Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie: 1 września 2005 r. - 31 stycznia 2006 r.

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku:

 • Regulamin konkursu grantowego NBP dla mediów
 • Formularz wniosku o dofinansowanie ze środków NBP dla mediów 
 • Wzór umowy zawieranej pomiędzy NBP a Beneficjentem na realizację projektu 
 • Formularz budżetu dla mediów 
 • Formularz zgłoszenia 
Szczegółowych informacji na temat konkursów grantowych udziela:

Wnioski w pierwszym etapie należy przesyłać pocztą na adres:

Narodowy Bank Polski
Sekretariat Konkursów Grantowych NBP
Świętokrzyska 11/21
00- 919 Warszawa


oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: granty@mail.nbp.pl

do godz. 16:00 dnia 20 maja 2005 roku.

Sekretariat Konkursów Grantowych NBP, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30; tel. (22) 653 28 47, 653 11 43, faks (22) 653 19 62, e-mail: granty@mail.nbp.pl

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, zostaną zaproszeni przez NBP do złożenia ostatecznych wniosków wraz z pełną dokumentacją dotyczącą organizacji/instytucji i projektu.