Pokaż/Ukryj opcje strony

II edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2003/2004

1 października 2003 r. na prawie 90 uczelniach rozpoczęło studia 1590 stypendystów Programu Stypendia Pomostowe. Program jest skierowany do tegorocznych absolwentów szkół ze wsi i małych miasteczek, głównie z terenów byłych ppgr. W roku akademickim 2003/2004 stypendia przyznawane są na pierwszy rok nauki w wysokości 3800 zł wypłacane przez 10 miesięcy po 380 zł. Stypendia ufundowane zostały przez:

 • Agencję Nieruchomości Rolnych (następcę prawnego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa)
 • Narodowy Bank Polski
 • Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 32 pozarządowe organizacje lokalne skupione wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Na realizację Programu Fundatorzy zgromadzili łącznie ponad 6,5 miliona złotych.

Program trafił w zapotrzebowanie społeczne. Po jego ogłoszeniu zainteresowanie Programem wykazało 4440 osób. 42% z nich pozytywnie zdało egzaminy i otrzymało indeksy. Do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości złożono 1878 wniosków o przyznanie stypendium. Do programu zakwalifikowano 1590 osób, które spełniły wszystkie warunki określone w regulaminie.

Wszyscy studenci zakwalifikowani do Programu otrzymali stypendia. Pierwsze stypendia wpłynęły na konta stypendystów w październiku. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości będzie utrzymywała kontakt ze stypendystami, obserwując postępy w nauce i podpowiadając drogi pozyskania wsparcia finansowego na kolejne lata nauki.

45% stypendystów podjęło studia na uniwersytetach, 29% na politechnikach, 12% w uczelniach rolniczych, 8% w pedagogicznych. Najwięcej stypendystów studiuje w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim - 188 stypendystów (11,8%), Akademiach Rolniczych - 174 (11%), Uniwersytecie Szczecińskim - 97 (6%), Uniwersytecie Zielonogórskim - 95 (6%), Politechnice Koszalińskiej - 88 (5,5%) i Politechnice Wrocławskiej - 72 (4,5%), Politechnice Szczecińskiej - 67 (4,2%). Najczęściej wybieranymi kierunkami studiów przez stypendystów były: ekonomia, zarządzanie i marketing oraz finanse i bankowość (łącznie 159 stypendystów), pedagogika (142), ochrona środowiska (105), filologie (98), w tym filologia polska (51), mechanika i budowa maszyn (96), budownictwo (55).

Wszyscy stypendyści zostali zobowiązani do założenia kont osobistych, na które są przesyłane stypendia. Współpraca z bankiem dla niektórych stypendystów była nowym edukacyjnym doświadczeniem. Fundacja współpracuje ze stypendystami, obserwując zarówno ich postępy w nauce jak i podpowiadając możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty studenckie i możliwości zdobycia doń zabezpieczeń.

 
Program Stypendiów Pomostowych polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, aby ułatwić uzdolnionej młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, pokonanie wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Realizacja pierwszej edycji Programu pokazała, że perspektywa uzyskania stypendium już z chwilą przyjęcia na studia miała wpływ na decyzje uczniów szkół średnich o ich podjęciu (badania przeprowadzone wśród stypendystów I edycji Programu wykazały, że 55% podjęło decyzję o rozpoczęciu studiów dzięki zapewnieniu, że otrzymają stypendium na I roku).

W roku akademickim 2003/2004 Program Stypendiów Pomostowych jest adresowany do tegorocznych maturzystów, których rodzice pracowali w ppgr i którzy spełniają warunki określone w Regulaminie, szczególnie do młodych ludzi objętych programem wsparcia Agencji Nieruchomości Rolnych, a także do uczniów otrzymujących pomoc stypendialną ze strony 32 organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego. Stypendia mają charakter socjalny, a więc mogła się o nie ubiegać młodzież z rodzin o niskich dochodach.

Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), założona w 1991 przez Polsko - Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa, blisko współpracująca z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności. Fundacja posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów stypendialnych, obejmujących stypendia naukowe i socjalne, w ramach których przekazała studentom ponad 20 000 stypendiów. [więcej]

Program jest otwarty dla wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodzieży ze wsi i małych miast oraz chcieliby włączyć się do podejmowanej przez nas inicjatywy.

 
II edycja Programu Stypendiów Pomostowych jest realizowana w dwóch segmentach:
 1. Wspólne przedsięwzięcie Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
  W roku akademickim 2003/2004 przyznano 1417 stypendiów. Na ten cel ANR przekaże subwencję na 659 stypendiów, NBP na 420 stypendiów, PAFW na 333, zaś BGK na 5 stypendiów. Otrzymali je uczniowie tegorocznych klas maturalnych, wywodzący się z rodzin byłych pracowników ppgr, którzy zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie w uczelniach państwowych i spełnili kryteria ustalone w Regulaminie Programu.  
 2. Wspólne przedsięwzięcie Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, oraz koalicji 32 organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.
  W roku akademickim 2003/2004 przyznano 173 stypendia. Organizacje pozarządowe sfinansują 30% kosztów stypendiów, pozostałe 70% pokryte zostanie ze środków NBP i PAFW. Program adresowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy otrzymywali w szkole średniej stypendia z organizacji pozarządowych i którzy dostali się na dzienne studia magisterskie oraz spełnili kryteria ustalone w Regulaminie Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz listę stypendystów II edycji można znaleźć na stronie www.fep.lodz.pl Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - administratora programu, tel.: (042) 632 59 91, fax: (042) 630 27 81, e-mail: fep@fep.lodz.pl