Pokaż/Ukryj opcje strony

Regulamin powołania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

§1

Regulamin określa tryb działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zwanego dalej SKP.

§2

SKP mogą skupiać uczniów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§3

 1. Celem działań podejmowanych przez SKP jest:
  1. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
  2. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
  3. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

§4

 1. Siedzibą SKP jest szkoła, w której SKP został powołany.
 2. SKP powołuje się na czas nieokreślony.
 3. W danej szkole może działać tylko jeden SKP.
 4. SKP musi liczyć nie mniej niż 5 uczniów. Skład uczniów należących do SKP może być zmienny.
 5. Osobą nadzorującą prace SKP oraz reprezentującą SKP jest nauczyciel, członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, zwanego dalej Klubem IMPULS.
 6. Działalność SKP może być koordynowana przez więcej niż jednego nauczyciela przy czym prace SKP może koordynować nie więcej niż 4 nauczycieli z tej samej szkoły.
 7. Każdy nauczyciel nadzorujący działalność SKP nazywany jest Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.
 8. Opiekunem SKP może zostać każdy nauczyciel bez względu na prowadzony przedmiot.
 9. Wszyscy nauczyciele nadzorujący prace tego samego SKP są równoprawni w stosunku do siebie.

§5

Zasady rejestracji do Klubu IMPULS określa regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

§6

 1. Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.
 2. SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski, będący organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej www.nbportal.pl w sekcji IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.
 3. SKP podejmuje działania zmierzające do realizacji zadań własnych, zgłoszonych zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbportal.pl w zakładce Dydaktyka – Klub Nauczycieli IMPULS.
 4. W ciągu roku szkolnego SKP wykonuje nie mniej niż 2 projekty wybrane z propozycji przedstawionych przez organizatora Klubu IMPULS.
 5. W sekcji IMPULS zamieszczone są rankingi z punktacją uzyskaną przez SKP za udział w ogólnopolskich projektach i konkursach edukacyjnych. Rankingi są automatycznie aktualizowane na podstawie punktów przypisanych danym projektom, w których udział jest rejestrowany przez opiekunów SKP.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji na temat osiągnięć SKP do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, Kuratoriów Oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz mediów.

§7

Dla najaktywniejszych nauczycieli i uczniów należących do SKP przewidziano nagrody.

§8

 1. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 września 2014 roku.