Pokaż/Ukryj opcje strony

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

§ 1

 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS.
 2. Klub IMPULS zrzesza najaktywniejszych nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) biorących udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.

§ 2

 1. Organizatorem Klubu IMPULS jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.
 2. Partnerem Narodowego Banku Polskiego przy organizacji Klubu IMPULS jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Klub IMPULS rozpoczął swoją działalność 3 kwietnia 2006 r. i został powołany na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Celem Klubu IMPULS jest:
  1. umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną,
  2. stworzenie nauczycielom możliwości pozyskiwania materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomicznej,
  3. umożliwienie nauczycielom udziału w konferencjach i warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli oraz umożliwiających im wymianę doświadczeń,
  4. stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości dla jak największej ilości uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

§ 5

 1. Aby zostać członkiem Klubu IMPULS należy:
  1. utworzyć w swojej szkole Szkolny Klub Przedsiębiorczości (zwany dalej SKP) liczący nie mniej niż 5 uczniów;
  2. zarejestrować się na stronie www.nbportal.pl wybierając w formularzu rejestracyjnym profil Nauczyciel oraz wypełniając dodatkową część formularza rejestracyjnego dotyczącą chęci przynależenia do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS;
  3. jeśli prace SKP są koordynowane przez więcej niż jednego nauczyciela, to rejestracji powinni dokonać wszyscy nauczyciele koordynujący prace tego samego klubu;
  4. poszczególne SKP nie mogą być prowadzone przez więcej niż czterech nauczycieli.
 2. Nauczyciel po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zostaje użytkownikiem NBPortal.pl. Strona internetowa NBPortal.pl zawiera specjalną zakładkę „Dydaktyka - Klub Nauczycieli IMPULS", zwaną dalej sekcją IMPULS, przeznaczoną wyłącznie dla zarejestrowanych członków Klubu IMPULS.
 3. Rejestracja nowego członka Klubu IMPULS podlega weryfikacji przez Koordynatora Klubu IMPULS, który nada użytkownikowi dostęp do sekcji IMPULS na stronie NBPortal.pl oraz nada nowemu SKP numer identyfikacyjny.
 4. Informacja o przyznanym numerze identyfikacyjnym i dostępie do sekcji IMPULS zostanie przesłana do zarejestrowanych członków Klubu IMPULS koordynujących prace danego SKP, na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. b.
 5. Członkostwo w Klubie IMPULS oraz korzystanie z oferty Klubu IMPULS jest bezpłatne.

§ 6

 1. Nauczyciel należący do Klubu IMPULS rejestruje udział SKP w projektach i konkursach edukacyjnych, promowanych i organizowanych przez Klub IMPULS (opisanych na stronie internetowej www.nbportal.pl w zakładce Dydaktyka - Klub Nauczycieli IMPULS), w których uczestniczył w danym roku szkolnym w swoim profilu (klikając na swój LOGIN), dostępnym w sekcji IMPULS po zalogowaniu na stronie www.nbportal.pl. Nauczyciel rejestruje udział w projektach nie później niż do końca roku szkolnego.
 2. Koordynator Klubu Impuls rejestruje dodatkowe punkty za uzyskanie miejsc nagrodzonych i wyróżnień (jeśli takie punkty były przewidziane w ramach danego projektu).
 3. Przygotowania prac konkursowych nie może nadzorować nauczyciel, który nie jest członkiem Klubu IMPULS.
 4. Projekty, za udział w których opiekun SKP otrzymuje punkty (tzw. impulsy), są wymienione na stronie Projekty Bieżące w zakładce Dydaktyka - KLUB Nauczycieli IMPULS. Nauczyciel otrzymuje punkty za swoją (i swoich uczniów) aktywność w danym projekcie (impulsy za udział w projekcie) oraz za zdobycie nagrodzonego/wyróżnionego miejsca (dotyczy to tylko wybranych projektów). Jeśli konkurs/program jest adresowany do uczniów, nauczyciel będący ich opiekunem otrzymuje punkty za ich udział (niezależnie od liczby uczniów biorących udział w projekcie) oraz za zdobycie przez ucznia miejsca nagrodzonego/wyróżnienia. Zasady punktacji są opisane przy każdym projekcie.
 5. Punktacja:
  • punkty (zwane impulsami) zdobyte za udział w projektach i konkursach edukacyjnych są przypisane poszczególnym SKP,
  • punkty są naliczane w danym roku szkolnym, w kolejnym roku szkolnym członkowie Klubu zdobywają punkty (impulsy) od początku,
  • jeśli prace SKP nadzoruje więcej niż jeden nauczyciel to wszystkim opiekunom SKP przyznawana jest identyczna liczba impulsów,
  • jeśli SKP ma tylko jednego opiekuna, który w trakcie trwania roku szkolnego zmieni szkołę i rozpocznie pracę w innej placówce oświatowej (w której również założy SKP), to ten opiekun ma możliwość zachowania wszystkich impulsów zdobytych do tej pory w poprzednim miejscu pracy (w danym roku szkolnym) – konieczne jest poinformowanie Koordynatora Klubu IMPULS,
  • jeśli prace SKP są koordynowane przez więcej niż jednego nauczyciela, to po odejściu ze szkoły jednego z opiekunów Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, ilość Impulsów uzyskana przez pozostałych opiekunów nie ulega zmianie,
  • punkty za udział oraz za uzyskanie nagrody/wyróżnienia sumują się, o ile w zasadach punktacji w danym projekcie przewiduje się taką punktację,
  • jeśli konkurs/program jest adresowany do uczniów – nauczyciel, będący ich opiekunem, otrzymuje punkty za ich udział (niezależnie od liczby uczniów danego SKP biorących udział w projekcie) oraz dodatkowo za zdobycie przez ucznia miejsca nagrodzonego/wyróżnienia, o ile w zasadach punktacji w danym projekcie przewiduje się taką punktację,
  • zasady punktacji są opisane przy każdym z projektów na stronie Projekty Bieżące w sekcji IMPULS.

§ 7

 1. Prace konkursowe nadsyłane przez SKP ocenia Rada Programowa Klubu IMPULS lub komisja oceniająca określona w regulaminie danego konkursu.
 2. Radę Programową Klubu IMPULS oraz komisję konkursową powołuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego.
 3. W skład Rady Programowej Klubu IMPULS wchodzi dwóch przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciel Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 4. Decyzję o zakończeniu działalności Klubu IMPULS może podjąć Dyrekcja Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP w porozumieniu z Radą Programową Klubu IMPULS.
 5. Od decyzji wydanej przez Radę Programową Klubu IMPULS nie przysługuje odwołanie.

§ 8

 1. Organizator Klubu IMPULS zastrzega sobie możliwość przetwarzania informacji pochodzących z formularzy rejestracyjnych nt. członków Klubu IMPULS i zamieszczania ich na stronie internetowej NBP www.nbportal.pl oraz na stronie internetowej FMP www.junior.org.pl
 2. Powyższe informacje będą wykorzystywane do budowania rankingów z punktacją uzyskaną przez nauczycieli i SKP za udział w ogólnopolskich projektach i konkursach edukacyjnych.
 3. Rankingi są automatycznie aktualizowane na stronie www.nbportal.pl na stronie Ranking w sekcji IMPULS na podstawie punktów przypisanych danym projektom, w których udział jest rejestrowany przez samych uczestników w ich profilach dostępnych po zalogowaniu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania efektów działań SKP i członków Klubu IMPULS podczas spotkań promujących działanie Klubu IMPULS.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji na temat osiągnięć członków Klubu IMPULS do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, Kuratoriów Oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz mediów.

§ 9

 1. Dla najaktywniejszych członków Klubu IMPULS przewidziano nagrody.
 2. Nagrody będą przyznawane w ramach poszczególnych projektów i konkursów edukacyjnych.
 3. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Rada Programowa Klubu IMPULS lub komisja konkursowa w porozumieniu z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw, zgodnie z regulaminami poszczególnych projektów i konkursów edukacyjnych.
 4. Raz w roku odbędzie się Uroczysta Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Podczas Gali zostaną wręczone nagrody dla:
  1. zwycięzców poszczególnych projektów edukacyjnych zrealizowanych w zakończonym roku szkolnym (nagrody będą przyznawane nauczycielom, szkołom i/lub uczniom zgodnie z określonymi zasadami/regulaminami poszczególnych projektów),
  2. najlepszych nauczycieli będących opiekunami SKP, którzy w danym roku szkolnym zdobyli najwięcej punktów (impulsów) w rankingu ogólnopolskim (Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości),
  3. najlepszych nauczycieli będących opiekunami SKP, którzy w danym roku szkolnym zdobyli najwięcej punktów (impulsów) w swoim województwie (ranking wojewódzki), z zastrzeżeniem ust. 5.
  4. najlepszych szkół i zespołów uczniowskich, których opiekunowie zdobyli najwięcej Impulsów w danym roku szkolnym w rankingu ogólnopolskim,
  5. opiekunów SKP, którzy zrealizowali najciekawszy projekt własny wg własnego scenariusza.
 5. Podczas Gali Klubu IMPULS zostanie wyłoniony najbardziej przedsiębiorczy nauczyciel z każdego województwa. Warunkiem uzyskania tego tytułu jest realizacja przez SKP, które uzyskało najwięcej punktów w danym województwie, minimum 3 projektów edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 6. Tytuł najbardziej przedsiębiorczego nauczyciela roku otrzyma nauczyciel, który spośród wszystkich członków Klubu IMPULS zdobędzie najwięcej Impulsów w danym roku szkolnym.
 7. Wszystkie nagrody będą wręczane w dwóch kategoriach:
  1. gimnazja,
  2. szkoły ponadgimnazjalne.

§ 10

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka Klubu, które zostanie zgłoszone Koordynatorowi Klubu IMPULS na piśmie lub drogą mailową,
  2. odwołania członka Klubu (opiekuna SKP) przez dyrektora szkoły, w której zostało utworzone SKP,
  3. wykluczenia nieaktywnego nauczyciela. Wykluczenie z Klubu IMPULS następuje, gdy nauczyciel w ciągu kilku kolejnych lat nie zrealizuje żadnych projektów proponowanych przez organizatorów.
 2. Zmiana opiekuna SKP:
  1. w przypadku zmiany opiekuna SKP, dotychczasowy opiekun SKP powinien przesłać Koordynatorowi Klubu IMPULS pisemnie lub drogą mailową informację o rezygnacji z członkostwa,
  2. konieczna jest rejestracja nowego opiekuna na stronie www.nbportal.pl wybierając w formularzu rejestracyjnym profil Nauczyciel oraz wypełniając dodatkową część formularza rejestracyjnego dotyczącą chęci przynależenia do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Dalsze kroki dot. dostępu do sekcji IMPULS i nadania numeru SKP opisane są w §5 ust. 2-4.

§ 11

Szczegółowych informacji dotyczących Klubu IMPULS udziela koordynator projektu pod adresem e-mail: impuls@nbp.pl

§ 12

 1. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 września 2014 roku.
 

Lista załączników