Pokaż/Ukryj opcje strony

Stypendia NBP edukacyjną szansą

Dzięki trwającej już 8 lat akcji stypendialnej Narodowego Banku Polskiego, aż 12 tysięcy zdolnych młodych ludzi – głównie z małych miejscowości i niezamożnych środowisk - miało szansę zrealizować swoje marzenia o studiowaniu na prestiżowych kierunkach. Stypendyści NBP mówią otwarcie, że zaciągnęli wobec społeczeństwa dług, który chcieliby w przyszłości spłacić pomagając innym.

Pomysłodawcą akcji stypendialnej był w 2002 r. ówczesny prezes NBP, profesor Leszek Balcerowicz. Początkowo pomoc trafiała do zdolnych młodych ludzi ze wsi popegieerowskich, gdyż uznano, że środowiskom pokrzywdzonym w wyniku gospodarczej transformacji należy się taka forma pomocy. Dziś w ramach akcji NBP przyznaje się aż sześć różnego typu stypendiów.

„W strategii NBP na najbliższe trzy lata zapisano, że akcja stypendialna skierowana do młodzieży akademickiej ma być jednym z priorytetów wśród działań edukacyjnych banku centralnego. Pieniądze mają trafiać głównie do studentów z mniejszych miejscowości, by ta pomoc była realnym instrumentem wyrównywania szans" – mówi Józef Ruszar, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.

Najdłużej - bo od 2002 r. - NBP wypłaca klasyczne stypendia pomostowe, które wspomagają studentów pierwszych lat różnych kierunków. W sumie na akcję stypendialną bank wydał już 50 mln zł. Zdaniem ekspertów NBP akcja stypendialna, a także inne wydatki na edukację ekonomiczną polskiego społeczeństwa, czynią dziś z banku centralnego największego gracza na rynku edukacji ekonomicznej.

Współpraca z fundacjami

Pieniądze z NBP trafiają do młodych ludzi poprzez fundacje i stowarzyszenia. „To tania i skuteczna forma dystrybucji środków. Ludzie działający w fundacjach wyrastają z lokalnych środowisk i świetnie znają konkretne potrzeby na miejscu. Bank nie musi więc ponosić kosztów na wyszukanie zdolnej młodzieży", wyjaśnia Józef Ruszar. „W dodatku osoby z fundacji, z którymi współpracujemy są bardzo ideowe, zaangażowane w pomaganie innym. Myślę, że trudno byłoby znaleźć innych ludzi z ich kompetencjami i kwalifikacjami osobistymi do tak koronkowej roboty, jak sprawiedliwe i skuteczne znajdowanie młodych talentów".

„NBP nie daje nikomu pieniędzy na piękne oczy"- wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. „Środki są przyznawane na podstawie szczegółowego preliminarza wydatków i pisemnej umowy, którą uzupełniamy raportem merytorycznym na temat naszych działań i raportem finansowym".

W tej chwili NBP współpracuje przy akcji stypendialnej m.in. z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) – od 2002 r., oraz od 2007 r. – z Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ta ostatnia stworzyła swój autorski program stypendialny, który obejmuje młodych ludzi od gimnazjum do końca studiów.

„W każdej diecezji jest koordynator z ramienia naszej fundacji" - mówi ksiądz Jan Drop, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. „Koordynator wyszukuje zdolnych młodych ludzi już na poziomie gimnazjum, choć oczywiście starsi tez mogą otrzymać pomoc. Wspomagają go katecheci i proboszczowie. Także rodzice zdolnych dzieciaków mogą się do nas zgłaszać – wnioski i wszelkie informacje są na stronie internetowej fundacji".

Dla wielu stypendystów te pieniądze są gwarancją, że będą mogli kontynuować naukę na której finansowanie ich bliskich nie stać. „Aby otrzymać stypendium trzeba mieć wysoką średnią z ocen lub szczególne uzdolnienia w jakiejś konkretnej dziedzinie. Ale to nie jedyne kryteria. Naszą pomoc kierujemy do młodych z rodzin o niewielkich dochodach", wyjaśnia ksiądz Drop.

Stypendia są podzielone na transze – osobno na zakup podręczników i innych pomocy edukacyjnych, osobno na takie wydatki jak dojazd do szkoły czy podłączenie Internetu, a osobno artykuły pierwszej potrzeby  takie jak np. na odzież i buty. Dodatkowo stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia uczestniczą w letnich obozach, które pomagają im nawiązywać kontakty i przyjaźnie, owo lepszą aklimatyzacją w wielkich ośrodkach akademickich, a do nich ci młodzi ludzie ostatecznie trafiają. „Gdy przyjechałam do Warszawy i miałam jakiś kłopot, czy po prostu było mi smutno, wiedziałam, że gdy zwrócę się do innych stypendystów, nie zostawią mnie samej", mówi Angelika Niedziółka spod Siedlec, studentka ekonomii.

Realna finansowa pomoc

NBP nie ogranicza swojej pomocy tylko do studentów kierunków ekonomicznych, choć takich wspomaga bardzo wielu. Stypendia otrzymują również studenci dziennikarstwa, polonistyki, germanistyki, różnych kierunków inżynieryjnych, a także doktoranci.

Pieniądze trafiają z zasady do młodych ludzi, którzy uczą się w państwowych szkołach i studiują na państwowych uczelniach. Od 2009 r. program stypendialny realizowany przez FEP, w szczególny sposób ma pomóc maturzystom z rodzin zastępczych. Ponieważ przyznanie stypendium jest zależne od dochodów rodziny, przykładowo Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ma więcej stypendystów w Drohiczynie i Przemyślu, niż w bogatej i ludniejszej Warszawie. „Taka pomoc to jedna z najlepszych form wydawania publicznych środków na naukę", ocenia profesor Krzysztof Opolski, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia NBP to realna pomoc finansowa. W ciągu ośmiu lat  samych tylko stypendiów pomostowych przyznano 9316, z których każde, do ubiegłego roku wynosiło 3800 zł, a od 2009 r. wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. W ramach stypendiów przyznawanych przez FDzNT obecnie programem stypendialnym objętych jest 2175 stypendystów z całego kraju. Najniższa stawka to 350 zł, a najwyższa 700 zł miesięcznie przyznawane przez okres 9 miesięcy.

Stypendyści świetnie się uczą…

Osiem lat trwania programu pokazało, że stypendia pomostowe są przede wszystkim skutecznym działaniem na rzecz awansu edukacyjnego młodzieży z terenów i środowisk wymagających szczególnego wsparcia. Potwierdzają to badania ankietowe przeprowadzone przez FEP wśród stypendystów I i II edycji, które pokazały, że program spełnił swoje zadania:

  • 50 proc. stypendystów stwierdziło, że bez pomocy stypendialnej nie podjęłoby nauki na poziomie akademickim;
  • 90 proc. młodzieży objętej programem kontynuuje naukę na drugim roku (wynik tym bardziej imponujący, że studenci objęci programem stypendiów pomostowych mają znacznie trudniejsze warunki startu na studiach);
  • 30 proc. osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce na I roku studiów;
  • 90 proc. z nich utrzymuje dobre wyniki także na II roku.

… i są społecznie odpowiedzialni

NBP za pośrednictwem organizatorów programów stypendialnych zachęca stypendystów do pogłębiania wiedzy ekonomicznej poprzez korzystanie z NBPortal.pl – Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP. Dodatkowo dla stypendystów roku akademickiego 2009/2010 NBP planuje zorganizowanie szkolenia dotyczącego roli, zadań i działalności NBP, banków oraz innych instytucji rynku finansowego, jak również Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wspólnej waluty europejskiej.

Poznaj bliżej naszych stypendystów

20-letnia Angelika Niedziółka studiuje na drugim roku ekonomii w warszawskim SGGW. „Stypendium z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, współfinansowane przez NBP, było dla mnie bezcenne nie tylko w wymiarze materialnym"- mówi dziewczyna, która w ubiegłym roku zaliczyła studenckie praktyki w Narodowym Banku Polskim. „Pozwoliły mi uwierzyć, że  moje naukowe pasje  mają wartość i że mogą stać się życiowym celem".

20-letni Paweł Kreft studiuje na drugim roku inżynierii biomedycznej na Politechnice Gdańskiej. Stypendium współfinansowane przez NBP to dla niego „nieoceniona pomoc materialna". „Łączę je ze stypendium socjalnym z uczelni i te środki w sumie pozwalają mi się utrzymać. Od początku pobytu w Gdańsku nie wziąłem od rodziców ani złotówki".

Tomasz Murawski jest doktorantem ekonomii swojego macierzystego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego praca naukowa poświęcona będzie społecznej odpowiedzialności biznesu w polskiej bankowości. „Takie zainteresowania pojawiły się u mnie także dlatego, że od lat jestem stypendystą Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, której program stypendialny współfinansuje NBP" - wyjaśnia.