WĄŻ EKONOMICZNY

Autorzy:

Martyna Redestowicz, Weronika Piątkowska, Julia Tarnicka, Aleksandra Sujka

Zaczynając od wyróżnionej litery i poruszając się ruchem wirowym, wpisz hasła w ten sposób, aby ostatnia litera danego wyrazu, była zarazem pierwszą literą następnego.
- odstęp pomiędzy wyrazami tego samego hasła
 1. 1. Ujemne saldo na koncie.
 2. 2. Podmiot, który zawiera krótkoterminowe transakcje instrumentami finansowymi.
 3. 3. Świadczenie wypłacane przez ZUS osobom stale lub czasowo niezdolnym do wykonywania pracy zawodowej.
 4. 4. System wynagradzania, w którym płaca jest uzależniona od ilości wykonanej pracy lub stopnia wykonania normy pracy oraz od ustalonej stawki za jednostkę pracy; słowo znane również w muzyce.
 5. 5. Rodzaj rynku, na którym konkurują między sobą dwie firmy (dwaj przedsiębiorcy).
 6. 6. Referencyjna wysokość oprocentowania depozytu.
 7. 7. Transakcja warunkowego zakupu.
 8. 8. Pochodny instrument finansowy, zapewniający jego nabywcy prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego (np. ustalonej liczby akcji danego rodzaju), po ustalonej cenie i w określonym czasie.
 9. 9. Poręczenie za cudzy dług wekslowy.
 10. 10. Udzielenie nieetycznych pożyczek.
 11. 11. Ubezpieczenie dobrowolne auta.
 12. 12. Naliczane koszty.
 13. 13. Osoba fizyczna lub prawna lokująca swój kapitał w celu osiągnięcia zysku lub dochodu.
 14. 14. Proces gromadzenia informacji o procesach gospodarczych.
 15. 15. Określona suma pieniędzy składana w poczet ubezpieczenia.
 16. 16. Ogół warunków działania przedsiębiorstw.
 17. 17. Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów lub kredytów.
 18. 18. Wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa; ang. skrót oznaczający „zwrot z inwestycji”.
 1. 19. Warunkowa forma płatności, może być gotówkowe lub towarowe.
 2. 20. Zasoby pieniężne, np. na lokacie.
 3. 21. Rodzaj inflacji kosztowej.
 4. 22. Zamożna osoba, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsiębiorstwa.
 5. 23. Suma przychodów przedsiębiorstwa.
 6. 24. Skrót to GPW.
 7. 25. Przeciwieństwo bessy.
 8. 26. Przypisanie wspólnych kosztów do różnych jednostek.
 9. 27. Rozchód środków pieniężnych.
 10. 28. Nakład w jednostkach pieniężnych poniesiony przez przedsiębiorstwo.
 11. 29. Jedna z głównych funkcji pieniądza jako „środka przechowywania wartości”.
 12. 30. Różne miary ilości pieniądza w gospodarce (sumy wartości gotówki w obiegu oraz depozytów bankowych o różnym stopniu płynności).
 13. 31. Międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów.
 14. 32. Np. uproszczona metoda naliczania podatku.
 15. 33. Inaczej transakcja natychmiastowa.
 16. 34. Zachodzi pomiędzy kupującym i sprzedającym, kończy się umową sprzedaży.
 17. 35. Mogą być trwałe lub obrotowe.
 18. 36. Badanie sprawozdania finansowego przez rewidenta.