Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Rodzaje rynkowego ryzyka i jego pomiar 04.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Dokładne i niezawodne prognozowanie większości zjawisk społecznych leży poza zasiągiem jakiejkolwiek teorii. Dlatego niepewność, będąca koniecznym składnikiem systemu gospodarczego, towarzyszy aktywności wszystkich uczestników rynku. Niemniej jednak, przedsiębiorców dotyka ona w sposób szczególny: zarówno szansa osiągnięcia zysku, jak też ryzyko poniesienia porażki to bezpośrednie rezultaty jej istnienia. Pierwszym krokiem na drodze do ekonomicznego sukcesu jest rozpoznanie i zrozumienie zagrożeń, które skrywa rynkowa przyszłość.

 • Dobra publiczne a państwowa opieka społeczna 01.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Pomoc czy też opiekę społeczną można określać na wiele sposobów, jednak w większości definicji pojawia się kwestia wsparcia osób potrzebujących i ich rodzin w przezwyciężaniu problemów życiowych, które da się łagodzić środkami materialnymi. Przykładowo, jeżeli dana osoba cierpi na nieuleczalną chorobę, utrudniającą jej funkcjonowanie, rola pomocy społecznej sprowadza się do ułatwiania pokonywania kłopotów związanych ze schorzeniem.

 • Przypadki historyczne dóbr publicznych 28.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  W okresie przed rewolucją przemysłową państwa nie poświęcały zbyt wiele uwagi dostarczaniu dóbr publicznych. Podatki pobierane były głównie na cele wojenne, które dotyczyły przeważnie sporów terytorialnych i walki o wpływy. Nie oznacza to jednak, że zamieszkujący średniowieczne monarchie nie korzystali w ogóle z dóbr publicznych. Badania historyczne wskazują, że w wielu przypadkach dobra stanowiące przedmiot nierywalizacyjnej konsumpcji dostarczane były pomimo braku finansowania z państwowej kasy. Poniżej omówimy te najczęściej przytaczane w literaturze: system prawny, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, zdrowie publiczne oraz latarnie morskie.

 • Jaka jest przydatność ekonomii jako nauki? 25.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Podstawowym celem każdej nauki jest wyjaśnianie rzeczywistości. Wiedza ta nie musi posiadać bezpośrednio pragmatycznego przełożenia na życie. Często wystarczy, że opisuje świat. Zdarza się jednak, iż dane odkrycie naukowe umożliwia opanowanie przez człowieka jakiegoś zjawiska i wykorzystanie go w praktyczny sposób. Nieraz prowadzi to do prawdziwej rewolucji. Tak stało się z odkryciem elektryczności przez Benjamina Franklina albo penicyliny przez Alexandra Fleminga. Ekonomia nie wydaje się na tym tle szczególnie przydatną dyscypliną, gdyż nie wprowadza radykalnych innowacji, ale i ona ma ważne praktyczne zastosowania.

 • Papiery wartościowe 21.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Niektóre instrumenty finansowe mogą przyjąć postać papieru wartościowego. Zajmiemy się teraz rolą takiej formy w ułatwianiu zamiany oszczędności na inwestycje.

 • Koszty przeszłe i utopione 18.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Człowiek, podejmując jakiekolwiek działanie, musi wziąć pod uwagę jego koszty. Wartość zasobów wykorzystanych w przedsięwzięciu jest zawsze kosztem przeszłym. Nie za każdym razem jednak poniesione nakłady okazują się utopione. Zdarza się, i to nierzadko, że ich część (albo nawet całość) można odzyskać w przyszłości.

 • Harmonia interesów w ekonomii 14.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Swobodna wymiana handlowa jest spoiwem całego systemu społecznego i zapewnia jego harmonijne funkcjonowanie. Wolny handel oparty na uczciwych zasadach przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom, bez względu na wiek, płeć, rasę czy przynależność etniczną.

 • Konflikty a ekonomia 11.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Konflikt występuje wtedy, gdy przynajmniej dwie osoby mają odmienne zdanie co do wykorzystania tych samych materialnych zasobów. W społeczności funkcjonującej w oparciu o rynek powszechnie przyjętym sposobem rozwiązywania sporów jest przyznanie prawa do decydowania o danych dobrach temu człowiekowi, który je wcześniej posiadał lub stworzył je dzięki własnej pracy nad posiadanymi środkami.

 • Koszt alternatywny 07.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Zasoby, którymi dysponuje człowiek, występują w ograniczonej ilości i mają alternatywne zastosowania. Wykorzystując je do osiągnięcia danego celu, jednocześnie rezygnuje się z możliwości spożytkowania ich na drodze do innego. To właśnie wartość najwyżej cenionego z niezrealizowanych celów jest równa kosztowi alternatywnemu.

 • Subiektywizm ekonomiczny 04.05.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Współczesna myśl ekonomiczna odrzuca obiektywistyczną teorię, wedle której wartość dobra określają czynniki obiektywne, takie jak ilość pracy potrzebnej do jego wytworzenia bądź koszt produkcji. Źródła wartości dóbr upatruje się w sądach działającego człowieka. To właśnie wypadkowa subiektywnych opinii poszczególnych jednostek decyduje o strukturze cen na rynku.