Pokaż/Ukryj opcje strony

Świadectwo depozytowe

imienny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych (np. dom maklerski, bank, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na żądanie posiadacza tego rachunku, zawierający informacje o właścicielu rachunku, liczbie posiadanych przez niego walorów oraz celu wystawienia świadectwa. Jest wystawiane oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. 

Świadectwo depozytowe potwierdza prawa właściciela wynikające z posiadania papierów wartościowych, występujących w formie zdematerializowanej, z wyjątkiem prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki. Akcje wyróżnione na świadectwie depozytowym są blokowane na rachunku posiadacza i nie mogą być przedmiotem obrotu od momentu wydania świadectwa do momentu utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wydawcy.