Pokaż/Ukryj opcje strony

Rynkowa wartość dodana

 (ang. Market Value Added – MVA) jest miarą wartości nowo wytworzonej w przedsiębiorstwie. Jest to nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału.

Wyraża to wzór poniżej:

MVA=MV-IC, z czego wynika MV=MVA+IC

gdzie:
MVA to suma zdyskontowanych, możliwych do uzyskania w przyszłości EVA,
IC – to wartość zainwestowanego kapitału (środki pieniężne zainwestowane przez właścicieli w aktywa umożliwiające przedsiębiorstwu prowadzenie działalności operacyjnej),
MV – rynkowa wartość przedsiębiorstwa, która jest równa sumie zdyskontowanych, możliwych do uzyskania w przyszłości EVA oraz wartości zainwestowanego kapitału.

czyli: MVA=EVA* \frac{1}{(1+WACC)^t}

 i w konskewencji MV: 

MV=EVA* \frac{1}{(1+WACC)^t}+IC

- w przypadku gdy MVA jest ujemna, czyli EVA / (1 + WACC)t < 0, to inwestorzy sądzą, że przedsiębiorstwo nie ma zdolności do generowania nowej wartości oraz mają obawy o to czy w przyszłości przedsiębiorstwo będzie tworzyło wartość dodaną.
- w przypadku gdy MVA jest dodatnia, czyli EVA / (1 + WACC)t >0, to przedsiębiorstwa będzie tworzyło dodatkową wartość dla właścicieli.

MVA jest jednym z mierników informujących, czy przedsiębiorstwo kreuje nową wartość. Inne mierniki to:
- EVA (Ekonomiczna wartość dodana),
- CVA (Gotówkowa wartość dodana),
- SVA (Wartość dodana dla właścicieli).