Pokaż/Ukryj opcje strony

Rynek regulowany

segment rynku kapitałowego, działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Rynek regulowany w Polsce obejmuje:
- rynek giełdowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
- rynek pozagiełdowy: Regulowany Rynek Pozagiełdowy prowadzony przez BondSpot.

Rynek giełdowy

Prowadzeniem rynku giełdowego w Polsce zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Obrót giełdowy odbywa się na dwóch rynkach: podstawowym i równoległym. Dopuszczenia instrumentów na jeden z rynków dokonuje Zarząd Giełdy w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Giełdy.

Akcje wszystkich spółek notowanych na GPW kwalifikowane są do 4 segmentów: MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS. Jedynym kryterium kwalifikacji spółek do nowych segmentów rynku regulowanego jest wartość kapitalizacji spółki, liczona jako średnia arytmetyczna kapitalizacji z trzech ostatnich miesięcy.

Klasyfikacja segmentów:
MINUS 5 – akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro,
5 PLUS – akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro,
50 PLUS – akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro,
250 PLUS – akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro.

Na listę alertów trafiają spółki mające akcje groszowe, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością oraz spółki w stanie upadłości. Akcje spółek z subsegmentu „Lista Alertów" nie są uwzględnianie przy ustalaniu indeksów giełdowych i są notowane w systemie kursu jednolitego.

Instrumenty finansowe są notowane w jednym z dwóch systemów notowań:
- w systemie notowań jednolitych – transakcje kupna/sprzedaży w tym systemie są przeprowadzane po cenach ustalonych podczas tzw. fixingu,
- w systemie notowań ciągłych – transakcje kupna/sprzedaży instrumentów finansowych są zawierane na bieżąco na podstawie zleceń maklerskich składanych przez inwestorów w trakcie sesji giełdowej.

Rynek pozagiełdowy

Rynek pozagiełdowy jest to rynek obrotu papierami wartościowymi, na którym transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Jest on przeznaczony głównie dla mniejszych i mniej wiarygodnych spółek, które nie spełniają standardów narzucanych przez GPW spółkom notowanym na rynku podstawowym.

Rynkiem pozagiełdowym w Polsce jest Regulowany Rynek Pozagiełdowy. Rynek ten jest prowadzony przez spółkę BondSpot SA, której głównymi akcjonariuszami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, domy maklerskie oraz banki.

Rynki regulowane podlegają nadzorowi, który w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Rozliczenia transakcji, tak samo jak w przypadku rynku giełdowego, są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.