Pokaż/Ukryj opcje strony

Przychody finansowe

przychody związane z działalnością inwestycyjną oraz działalnością finansową. Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont (przychody i koszty ich osiągnięcia) na koncie Przychody finansowe.

Należą do nich w szczególności:

 1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.
 2. Przychody z dywidend (od zakupionych akcji).
 3. Odsetki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo z tytułu:
  1. lokat bankowych,
  2. udzielonych pożyczek,
  3. weksli obcych,
  4. papierów dłużnych (m.in. obligacji),
  5. przeterminowanych należności.
 4. Dodatnie różnice kursowe.
 5. Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych.

Układ rachunku zysków i strat przewiduje wyodrębnienie w ramach przychodów finansowych: przychodów z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, przychodów z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji oraz innych przychodów finansowych.