Pokaż/Ukryj opcje strony

Przejęcie przedsiębiorstwa

transakcja polegająca na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów do innej (przy czym przejmowane przedsiębiorstwo zachowuje swoją podmiotowość prawną) w celu uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych, niejednokrotnie bez zgody aktualnych właścicieli (wrogie przejęcie). Czasami przejęcie jest pierwszym etapem inkorporacji (wcielenia) przejętego przedsiębiorstwa, w wyniku czego na rynku pozostaje tylko jeden podmiot.

Przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić m.in. poprzez:
- zakup akcji (udziałów),
- zakup aktywów przedsiębiorstwa (jego majątku),
- uzyskanie pełnomocnictwa (grupa udziałowców lub jeden z nich uzyskuje prawo głosu na walnym zgromadzeniu),
- prywatyzację spółki publicznej,
- wspólne przedsięwzięcie (z wydzielonych aktywów różnych podmiotów tworzy się wspólne przedsiębiorstwo, przy czym jeden z nich obejmuje pozycję akcjonariusza lub udziałowca większościowego co do prawa głosu).

Przejęcie nie następuje w przypadku przymusowej likwidacji przedsiębiorstwa. Uprawnienia i obowiązki poprzedniego właściciela wynikające z umów o pracę w dniu przejęcia zostają przeniesione na nowego właściciela. Samo przejęcie przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy do zwolnienia pracowników, jednak przepisy prawa pracy nie zabraniają takich zwolnień ze względu na przyczyny ekonomiczne, techniczne lub organizacyjne.

Typy przejęć:
- horyzontalne – nabycie przedsiębiorstwa produkującego ten sam produkt albo świadczącego tę samą usługę lub grupę usług,
- wertykalne – nabycie przedsiębiorstwa operującego w kolejnym lub poprzedzającym ogniwie ścieżki ekonomicznej sektora,
- koncentryczne – nabycie przedsiębiorstwa stosującego podobną technologię i znajdującego się w tych samych segmentach,
- konglomeratowe – nabycie przedsiębiorstwa wykorzystującego inne technologie, działającego na innych rynkach oraz produkującego inne produkty.