Pokaż/Ukryj opcje strony

Produkt narodowy brutto

PNB (ang. Gross National Product, GNP) - miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie przez narodowe czynniki produkcji (tzn. należące do obywateli danego państwa) we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny. Produkt narodowy brutto PNB to produkt krajowy brutto PKB uzupełniony o saldo przepływu dochodów z własności między krajem a zagranicą.

PNB= K+ I+ G+ En+ Dn\;

gdzie:

K - konsumpcja

I - inwestycje

G - wydatki rządowe

En - eksport netto, czyli eksport-import

Dn - dochód netto obywateli za granicą