Pokaż/Ukryj opcje strony

Powiernik

osoba powoływana (wraz z zastępcą) przez Komisję Nadzoru Finansowego przy każdym banku hipotecznym, na wniosek rady nadzorczej tego banku. Do zadań powiernika należy kontrola, czy bank hipoteczny wywiązuje się z szeregu wymogów zawartych w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

W szczególności do obowiązków powiernika należy sprawdzanie, czy:
1) zobowiązania wynikające ze znajdujących się w obrocie listów zastawnych zabezpieczone są przez bank hipoteczny zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
2) przyjęta przez bank hipoteczny bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości ustalona została zgodnie z regulaminem banku hipotecznego;
3) bank hipoteczny przestrzega limitów określonych w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
4) sposób prowadzenia przez bank hipoteczny rejestru zabezpieczenia listów zastawnych odpowiada warunkom ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
5) bank hipoteczny zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dla planowanej emisji listów zastawnych oraz czy zostały dokonane odpowiednie wpisy do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Powoływanie i odwoływanie:
Powiernik i jego zastępca nie mogą być pracownikami banku hipotecznego, natomiast są przez niego wynagradzani. Ich kadencja trwa 6 lat i może być przedłużona tylko jeden raz. Powiernik i jego zastępca powinni posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykształcenie wyższe i dawać rękojmię rzetelnego wykonywania nałożonych na nich obowiązków.

Powiernik i jego zastępca mogą być odwołani przez KNF w razie:
1) zrzeczenia się wykonywania obowiązków;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych im obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
4) upadłości banku hipotecznego;
5) niewypełnienia czynności, do których są zobowiązani zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych.