Pokaż/Ukryj opcje strony

Popyt zagregowany

(zagregowany popyt, popyt agregatowy, popyt łączny) – całkowita wielkość planowanych wydatków na zakup dóbr finalnych i usług wyprodukowanych w danym państwie, w danym okresie.

Popyt zagregowany składa się z czterech składników: wydatków konsumpcyjnych, wydatków sektora publicznego, nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego (wydatków inwestycyjnych) oraz eksportu netto, pomniejszonych o wielkość wydatków na dobra importowane.

Na jego wielkość mają wpływ m.in.:
- zamożność społeczeństwa,
- poziom oszczędności,
- poziom wynagrodzeń,
- stopa bezrobocia,
- realne stopy procentowe,
- nastroje konsumentów,
- oczekiwania inflacyjne,
- podaż pieniądza,
- polityka banków dotycząca udzielania kredytów,
- zmiany w kursach wymiany walut,
- poziom umiędzynarodowienia krajowych przedsiębiorstw i ich działalność eksportowa,
- importochłonność gospodarki.