Pokaż/Ukryj opcje strony

Polityka podatkowa

określanie celów oraz kształtowanie systemu i metod podatkowych w celu ich osiągnięcia, w tym zapewnienie dochodów budżetowi państwa na realizację zadań. Polityka podatkowa wymaga rozstrzygnięcia kwestii ekonomiczno-społecznych, które decydują o jej treści i kierunkach. Polityka podatkowa to ogół decyzji państwa w zakresie opodatkowania obywateli i przedsiębiorstw.

Polityka podatkowa stanowi część polityki budżetowej oraz jest integralną częścią polityki fiskalnej.

Funkcje polityki podatkowej
– fiskalna – zapewnienie budżetowi dochodów na utrzymanie państwa i realizację zadań;
– regulacyjna (alokacyjna) – kształtowanie wielkości dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników, redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami;
– stymulacyjna – wywieranie na podatnikach określonych reakcji w celu pobudzenia bądź wyhamowania wzrostu gospodarczego;
– informacyjna – zapewnienie informacji na temat bieżącego przebiegu procesów gospodarczych, podziału i wymiany.

Cele polityki podatkowej
– fiskalny – dostarczenie dochodów podatkowych przy jak najniższych kosztach poboru oraz nie wywoływaniu ujemnych skutków ubocznych,
– gospodarcze – zapewnienie jak najlepszego rozwoju gospodarczego przy zachowaniu określonych wpływów podatkowych do budżetu państwa,
– społeczne – zapewnienie społeczeństwu odpowiednich warunków bytowych przy zachowaniu określonych wpływów podatkowych do budżetu państwa.

Rodzaje prowadzenia polityki podatkowej
– Polityka pasywna – polityka opierająca się o automatyczne stabilizatory koniunktury i rynkowe mechanizmy dostosowywania cen i dochodów do zmiany sytuacji gospodarczej. Ten typ polityki podatkowej nie wymaga od rządzących podejmowania bezpośrednich działań interwencyjnych.
– Polityka aktywna – polityka fiskalna opierająca się o podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych przez rządzących, których celem jest bieżące oddziaływanie na łączny popyt w gospodarce.

Przejrzysta polityka podatkowa

Od przejrzystej polityki podatkowej wymaga się spełnienia następujących warunków:
– określenia celów polityki podatkowej;
– stosowania możliwie precyzyjnie zdefiniowanych narzędzi, które będą spełniać stawiane przed nimi cele;
– wszelkie obowiązki podatkowe powinny posiadać jasno określoną podstawę prawną;
– prawo podatkowe powinno być jednoznaczne oraz czytelne;
– informacja na temat prowadzonej polityki powinna być rzetelna i ogólnie dostępna;
– sposób prowadzonej polityki powinien być jawny oraz prezentować spójną strategię krótko czy średniookresową – ewentualne zmiany powinny podlegać uzasadnieniom i być ogłaszane publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;
– wiarygodność prowadzonej polityki będzie podnosić stabilność stosowanych rozwiązań.