Pokaż/Ukryj opcje strony

Podaż pieniądza

ilość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady oszczędnościowe, wkłady terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe.

Z podażą pieniądza ściśle związany jest termin agregatów pieniężnych, określających różne rodzaje podaży pieniądza w zależności od stopnia ich płynności.

Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Zwiększanie ilości środka płatniczego przez bank centralny w gospodarce określane jest ekspansywną polityką pieniężną, a zmniejszanie – restrykcyjną. Podaż pieniądza regulowana jest m.in. poprzez określanie poziomu podstawowych stóp procentowych, stopy rezerwy obowiązkowej oraz operacje otwartego rynku (handel papierami wartościowymi prowadzony pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi oraz innymi przedsiębiorcami).

Wskazywanie bezpośrednich związków inflacji z podażą pieniądza było charakterystyczne dla ekonomistów związanych z monetaryzmem.

Metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny:

w celu zwiększenia podaży:
- obniżenie stopy redyskontowej w celu zwiększenia pożyczek dla banków komercyjnych,
- zakup rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku,
- obniżenie poziomu stopy rezerwy obowiązkowej;

w celu zmniejszenia podaży:
- podwyższenie stopy redyskontowej celem zmniejszenia pożyczek dla banków komercyjnych,
- sprzedaż posiadanych rządowych papierów wartościowych,
- podwyższenie poziomu stopy rezerwy obowiązkowej.