Pokaż/Ukryj opcje strony

Numeracja rachunku bankowego

standard określający sposób tworzenia numeru rachunku bankowego stanowiącego jednoznaczny identyfikator rachunku klienta w transakcjach płatniczych.

W polskim systemie bankowym na poziomie krajowym funkcjonuje obecnie standard numeracji rachunków bankowych zgodny z opracowaną przez NBP Polską Normą NRB, tj. Numer Rachunku Bankowego (PN-F 01102: grudzień 2000 Bankowość i pokrewne usługi finansowe Numer Rachunku Bankowego (NRB) – Elementy i zasady tworzenia.). Standard NRB jest jedynym obowiązującym w transakcjach płatniczych na poziomie krajowym standardem numeracji rachunków bankowych.

Od 2011 roku NRB jest wystarczającym identyfikatorem stron transakcji. Zgodnie z Polską Normą NRB (PN-F 01102, grudzień 2000) zapis Numeru Rachunku Bankowego w środowisku elektronicznym ma następującą postać: 

2n8n16n

gdzie:
2n to 2-cyfrowa liczba kontrolna;
8n to 8-cyfrowy numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
16n to 16-cyfrowy numer porządkowy rachunku (bank może nadawać dla własnych potrzeb numery krótsze, ale tworząc pełny numer w standardzie NRB, należy uzupełnić ten człon do długości 16 cyfr). 

NRB w środowisku elektronicznym stanowi ciąg o stałej liczbie znaków – 26 cyfr, nie oddzielonych separatorem ani spacją. W formie papierowej NRB należy zapisywać oddzielając pojedynczą spacją liczbę kontrolną od pozostałych elementów, które z kolei należy oddzielać pojedynczą spacją co cztery znaki.

Krajowy numer rachunku bankowego oparty o NRB jest podstawą do wygenerowania numeru rachunku bankowego zgodnego z IBAN (tj. International Bank Account Number), czyli standardową numeracją rachunku bankowego obowiązującą obecnie w międzynarodowych transakcjach płatniczych. Norma IBAN została wypracowana przez Europejski Komitet Standardów Bankowych (ECBS) oraz Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną ISO (ISO 13616:2003 Banking and related financial services -- International bank account number (IBAN)).

NRB pozbawiony pierwszych dwóch cyfr (tj. liczby kontrolnej) stanowi Podstawowy Numer Rachunku Bankowego tzw. BBAN (Basic Account Number). BBAN jest to 8 cyfrowy numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku i 16 cyfrowy numer porządkowy rachunku, zgodny z NRB.
BBAN, rozszerzony o kod literowy identyfikujący kraj według normy ISO stanowi IBAN (w przypadku Polski ten kod to PL).