Pokaż/Ukryj opcje strony

Nierównowaga popytowa

sytuacja, kiedy przy danej cenie ilość dóbr lub usług, na które zgłaszany jest popyt, nie jest równa ich oferowanej ilości. 

Przyczyną nierównowagi popytowej mogą być pozytywne i negatywne makroekonomiczne szoki popytowe. 

Negatywny makroekonomiczny szok popytowy może być wynikiem restrykcyjnej polityki budżetowej państwa. W jej wyniku dochodzi do zmniejszenia się zapotrzebowania na dane dobra przy określonej cenie. W modelu AD-AS linia zagregowanego popytu AD przesuwa się w dół. Nabywcy kupują mniejszą ilość dóbr przy określonej wcześniej cenie. Jednocześnie w krótkim okresie podaż nie ulega zmianie, linia krótkookresowej zagregowanej podaży SRAS nie zmienia położenia. W takiej sytuacji dochodzi do nierównowagi rynkowej – popyt i podaż nie równoważą się przy określonej cenie na oferowane dobra. W długim okresie krzywa AS lub AD zmienia swoje położenie, doprowadzając do równowagi rynkowej. 

W sytuacji pozytywnego makroekonomicznego szoku popytowego zjawisko przebiega odwrotnie do opisanego powyżej negatywnego szoku popytowego. Pozytywny szok popytowy może być wynikiem ekspansywnej polityki budżetowej państwa. W jej wyniku dochodzi do zwiększenia się zapotrzebowania na dane dobra przy określonej cenie. W modelu AD-AS linia zagregowanego popytu AD przesuwa się w górę. Nabywcy pragną kupić większą ilość dóbr przy określonej wcześniej cenie. Jednocześnie w krótkim okresie podaż nie ulega zmianie, linia krótkookresowej zagregowanej podaży SRAS nie zmienia położenia. W takiej sytuacji dochodzi do nierównowagi rynkowej – popyt i podaż nie równoważą się przy określonej cenie na oferowane dobra. W długim okresie krzywa AS lub AD zmienia swoje położenie, doprowadzając do równowagi rynkowej.