Pokaż/Ukryj opcje strony

Migracja wartości

zmiana rynkowej i księgowej wartości kapitału własnego (od momentu rozpoczęcia działalności do chwili obecnej).
Migracja wartości polega na odpływie wartości z jednego przedsiębiorstwa lub sektora do innego. Jest ona następstwem intensywnego poszukiwania najbardziej efektywnych możliwości alokacji kapitału w celu uzyskania wysokich stóp zwrotu po jego zainwestowaniu. W konsekwencji następuje przepływ kapitałów pomiędzy krajami, sektorami i przedsiębiorstwami, w efekcie czego następuje przepływ (migracja) wartości.

Istnieją dwa kierunki migracji wartości:
– nadwyżka rynkowej wartości kapitału własnego nad jego wartością księgową oznacza przypływ wartości (do przedsiębiorstwa od innych przedsiębiorstw), co oznacza dodatnie skumulowane saldo migracji wartości,
– odpływ wartości z przedsiębiorstwa – kiedy wystąpi nadwyżka wartości księgowej netto nad rynkową wartością kapitału własnego (w wyniku nieefektywnej alokacji zainwestowanego kapitału), co oznacza ujemne skumulowane saldo migracji wartości.

Skumulowane saldo migracji wartości przedsiębiorstwa: 

MW
gdzie:
SSMW – skumulowane saldo migracji wartości przedsiębiorstwa,
V – rynkowa wartość brutto,
KE – wartość księgowa kapitału własnego (wartość księgowa netto),
D – wartość księgowa długoterminowych kapitałów obcych (w przybliżeniu równa wartości rynkowej).