Pokaż/Ukryj opcje strony

Marża brutto

(ang. gross margin)  stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży badanego przedsiębiorstwa w danym okresie.

Zależność tę można przedstawić za pomocą następującego równania (wynik w procentach):

 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów odnoszą się do całości nakładów połączonych bezpośrednio z produktem, np.: koszty energii, koszty pracy, koszty materiałów w danym okresie. Nie wlicza się do nich kosztów administracji, wydatków na biuro,czynsz itp.

W ujęciu bezwzględnym marża brutto jest synonimem wyniku brutto ze sprzedaży:

Podręczniki rachunkowości zarządczej utożsamiają często marżę brutto z tzw. marżą pokrycia (contribution margin), zdefiniowaną jako różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi.