Pokaż/Ukryj opcje strony

Kredyt konsumencki

kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę/pożyczkodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową.

Kredyt konsumencki w Polsce

Kredyty te w Polsce są regulowane przez Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Ustawa ta reguluje prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

 • umowę pożyczki;
 • umowę kredytu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe;
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 • umowę o kredyt odnawialny.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca udziela w zakresie swojej działalności lub daje konsumentowi przyrzeczenie udzielenia kredytu.

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim znajdują zastosowanie również do pożyczek udzielanych m.in. przez instytucje pożyczkowe (niebankowe).

Treść umowy

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zostać zawarta na piśmie.

Kredytodawca/pożyczkodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, tzw. formularz informacyjny zawierający m.in.:

 • imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • rodzaj kredytu;
 • czas obowiązywania umowy;
 • stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu. Jeśli umowa przewiduje różne stopy oprocentowania, informację tę należy podać ̨dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 • całkowitą kwotę kredytu;
 • terminy i sposób wypłaty kredytu;
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie do otrzymania na wniosek konsumenta, w każdym czasie i bezpłatnie, harmonogramu spłaty;
 • zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;
 • informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia;
 • w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 • informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
 • informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania;
 • informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników, przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej, weryfikacji w bazie danych;
 • informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile takie wystąpią w związku z przedmiotem umowy;
 • informację o skutkach braku płatności;
 • informację o sposobie zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 • informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie;
 • informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy;
 • w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca/pożyczkodawca jest związany informacjami przekazanymi konsumentowi;
 • informację o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek,
 • informację o prawie dochodzenia od kredytodawcy roszczeń konsumenta o wykonanie zobowiązania,
 • informację o warunkach wypowiedzenia umowy,
 • informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi,
 • wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Uprawnienia kredytobiorcy

 • Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Kredytodawca/pożyczkodawca jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę/pożyczkodawcę adres, oświadczenie o odstąpieniu od umowy – dla zachowania w/w terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu i ewentualnych poniesionych przez kredytodawcę kosztów na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.
 • Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie (jednak może to wiązać się z koniecznością zapłaty prowizji).
 • Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania go przez konsumenta o takim zamiarze.
 • W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
 • Konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego przez tego kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta (imię, nazwisko i adres konsumenta) oraz wszystkie warunki, na których kredyt mógłby zostać udzielony.

Przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego warto zapoznać się z zasadami bezpiecznego pożyczania pieniędzy, które można znaleźć na stronie http://www.zanim-podpiszesz.pl/.