Pokaż/Ukryj opcje strony

Koszty przeciętne

(koszty jednostkowe, ang. average costs, AC) – koszty przypadające na jednostkę produkcji. Wyróżnia się: przeciętny koszt całkowity, przeciętny koszt stały i przeciętny koszt zmienny).

Przykładowo, przeciętny koszt całkowity oblicza się, dzieląc koszt całkowity przez liczbę wyprodukowanych jednostek:

kp

gdzie:
ATC – przeciętny koszt całkowity,
TC – koszt całkowity,
Q – wielkość produkcji.