Pokaż/Ukryj opcje strony

Kontrakt terminowy

umowa sprzedaży, w której kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym czasie po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego. Instrumentami bazowymi mogą być dowolne wartości ekonomiczne, które można wyliczyć w sposób niebudzący wątpliwości (np. surowce, akcje, waluty, indeksy giełdowe).

Kontrakty terminowe są wykorzystywane przede wszystkim do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym ze zmiany ceny instrumentu bazowego w przyszłości.

Do kontraktów terminowych zalicza się:
- futures,
- forward,
- FRA.