Pokaż/Ukryj opcje strony

ELIXIR

funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (KIR SA) międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach w złotych. Jest to system rozliczeń netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. Rozrachunek następuje w systemie SORBNET2 Narodowego Banku Polskiego. 

System pośredniczy w wymianie:
- poleceń przelewu,
- dowodów wpłaty,
- poleceń zapłaty,
- czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
- not obciążeniowych (Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie – GOBI. 

Poprzednikiem ELIXIR-u był system wymiany papierowych dokumentów SYBIR. 

Czasy otwarcia systemu i harmonogram sesji:
Wejście do systemu ELIXIR jest otwarte od godziny 22:30 w niedzielę do godziny 21:30 w piątek.
Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy lub dwóch po sobie następujących - wejście jest zamknięte od godziny 21:30 dnia poprzedzającego pierwszy dzień wolny do godziny 22:30 ostatniego wolnego dnia. Na wniosek banku lub instytucji finansowej, posiadającej umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., wejście może zostać otwarte w innym czasie. Wniosek powinien być złożony co najmniej dwa tygodnie wcześniej. W każdym dniu rozliczeniowym między godziną 18:00 a 20:00 jest przewidziany czas na krótką przerwę techniczną, która nie może trwać dłużej niż 30 minut. 

Komunikaty między uczestnikami systemu wymieniane są w trzech sesjach: porannej, popołudniowej i wieczornej.

Nieco inne są godziny sesji poszczególnych banków. Sesje rozrachunkowe, dla rozliczeń międzybankowych, w Narodowym Banku Polskim odbywają się od poniedziałku do piątku, pomijając dni ustawowo wolne od pracy. W tych samych dniach Izba rozlicza się w systemie ELIXIR. W ostatnim dniu rozliczeniowym w roku nie przeprowadza się sesji wieczornej. 

Wymiana danych:
Informacje wymieniane są z użyciem protokołu transmisji pakietowej X.25 lub poczty elektronicznej X.400. Przesyłane informacje są zabezpieczane podpisem elektronicznym z użyciem algorytmu RSA. Istnieje także możliwość wymiany danych na nośnikach magnetycznych bądź w formie papierowych dokumentów płatniczych. 

Historia:
- wrzesień 1993 – stworzenie systemu przez firmę Unisys,
- 18 kwietnia 1994 – uruchomienie produkcyjnego systemu obsługującego 37 oddziałów w ośmiu bankach,
- lipiec 1998 – wszyscy członkowie Izby korzystają z systemu,
- 1999 – stworzenie nowego systemu zarządzania certyfikatami kluczy publicznych (SZAFIR),
- 1 lipca 2004 – zamknięcie systemu SYBIR,
- marzec 2005 – uruchomienie systemu EuroELIXIR,
- czerwiec 2012 – uruchomienia usługi Express ELIXIR. 

EuroELIXIR:
W marcu 200 5roku KIR uruchomiła EuroELIXIR, odpowiednik systemu ELIXIR dla krajowych oraz transgranicznych rozliczeń w euro.