Pokaż/Ukryj opcje strony

Działalność inwestycyjna

działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji (w tym inwestycji w nieruchomości i prawa), krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z nią pieniężne koszty i korzyści.

Stanowi jeden z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo – obok działalności operacyjnej i finansowej.

Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

Przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. (art. 48b ust. 3 pkt 2).

W działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa wykazuje się m.in.:

Wpływy:

- ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

- z inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe,

- z tytułu zwrotu krótko- i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom,

- z tytułu zwrotu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej,

- z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,

- z tytułu pieniężnych korzyści dotyczących wyżej wymienionych składników np.: odsetki od lokat.

Wydatki:

- ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

- z inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe,

- z tytułu zwrotu krótko- i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom,

- z tytułu zwrotu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej,

- z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,

- z tytułu pieniężnych korzyści dotyczących wyżej wymienionych składników np.: odsetki od lokat.