Pokaż/Ukryj opcje strony

Działalność finansowa

działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata (oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści), w wyniku których ulega zmianie wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia finansowego jednostki.

Działalność finansowa stanowi jeden z trzech z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo – obok działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

Przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. (art. 48b, ust. 3, pkt. 3).

W działalności finansowej przedsiębiorstwa wykazuje się m.in.:

Wpływy:

- z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału,

- z emisji długo- i krótkoterminowych dłużnych instrumentów finansowych,

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi),

- pieniężne korzyści związane bezpośrednio z pozyskaniem kapitału.

Wydatki:

- płatności na rzecz właścicieli akcji lub udziałów jednostki z tytułu ich wykupu i zwrot dopłat do kapitału,

- z tytułu podziału zysku, w tym z lat poprzednich,

- spłata kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi),

- poniesione koszty na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego,

- zapłacone odsetki, prowizje bankowe i inne pieniężne koszty związane bezpośrednio z pozyskiwaniem kapitału.