Pokaż/Ukryj opcje strony

Dochód publiczny

świadczenia pieniężne ustanawiane przez organy władzy publicznej, pobierane i gromadzone przez administrację publiczną na rachunkach właściwych budżetów lub publicznych funduszy celowych, z których dokonuje się wydatków publicznych.

Dochody publiczne pełnią funkcje fiskalne (redystrybucyjne) i pozafiskalne (interwencyjne). Do ich źródeł zalicza się: dochód narodowy danego państwa oraz dochód narodowy innych państw, w postaci pożyczek zagranicznych.

W Polsce, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (art. 5 ust. 2) dochodami publicznymi są:

1) Daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.
2) Inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych.
4) Dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:
   - wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
   - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
   - odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,
   - dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.
5) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.
6) Odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych.
7) Kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
8) Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ustawy.