Pokaż/Ukryj opcje strony

Dialog z interesariuszami

można rozumieć jako systematyczne komunikowanie się przedsiębiorstwa z kluczowymi interesariuszami przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych.

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym. Powinien być prowadzony zgodnie z różnymi standardami określającymi zachowania przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. W celu efektywnego prowadzenia dialogu z interesariuszami należy ustalić kluczowe grupy interesariuszy poprzez określenie ich siły oddziaływania oraz ich znaczenia dla przedsiębiorstwa. Następnie, w trakcie prowadzenia z nimi rozmowy, należy ustalić ich oczekiwania. Ważną kwestią jest odpowiednie zaplanowanie dialogu oraz otwartość przedsiębiorstwa na informacje zwrotne pochodzące od interesariuszy. Dialog powinien być oparty na efektywnej wielostronnej komunikacji uwzględniającej różne stanowiska interesariuszy.

Angażowanie interesariuszy powinno odbywać się zgodnie z serią standardów AA 1000.
Standard AA 1000 Zasady Odpowiedzialności (AA1000APS) określa trzy podstawowe zasady związane z zarządzaniem relacjami z interesariuszami: zasadę włączania, istotności i odpowiadania.
Standard AA 1000 Zaangażowanie Interesariuszy (AA1000SES) przedstawia, jak powinien wyglądać proces angażowania interesariuszy.
Natomiast Standard AA 1000 Weryfikacja (AA 1000AS) określa, w jaki sposób należy przeprowadzić weryfikację zapewniającą wiarygodność realizowanych przez przedsiębiorstwo działań oraz wiarygodność raportu społecznego.

Standardy wskazują na prawo interesariuszy do wyrażania władzom przedsiębiorstwa swoich opinii na temat kluczowych zadań, które są przez nie realizowane, a także na potrzebę ustanowienia zasad komunikacji z interesariuszami dla zapewnienia ich udziału w procesie zarządzania oraz reagowania na zgłoszone przez nich problemy. Punktem wyjścia ustalania sposobu prowadzenia dialogu z interesariuszami jest uznanie jako podstawy działania zasady inclusivity, która jest rozumiana jako uznanie partycypacji interesariuszy w kształtowaniu i realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, odbywającego się w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny. Oznacza ona także uznanie, że przedsiębiorstwo odpowiada za wyniki swoich działań przed interesariuszami i umożliwia im branie czynnego udziału w znajdowaniu rozwiązań problemów dotyczących tych działań.