Pokaż/Ukryj opcje strony

Depozyt bankowy

ogólne określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat pieniężnych od klientów oraz usługa bankowa polegająca na przyjmowaniu na przechowanie w szczególności papierów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych, numizmatów lub dokumentów.

Podstawowe rodzaje depozytów
- Depozyty na żądanie (a'vista) – depozyty, które można wycofać (wypłacić) z banku w dowolnym momencie. Taki charakter mają depozyty gromadzone na rachunkach   rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Za depozyty a'vista banki oferują zazwyczaj niższą stopę procentową niż za depozyty terminowe.
- Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi) – depozyty, które można wycofać dopiero po upływie umownego terminu. Wypłata przed terminem umownym oznacza najczęściej utratę naliczonych odsetek. Oprocentowanie depozytów terminowych jest zazwyczaj wyższe niż depozytów a'vista.

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie depozytów jest zwyczajowo wyrażane procentowo w ujęciu rocznym. Wysokość odsetek można wyznaczyć z następującego wzoru (kapitalizacja odsetek w dacie zapadalności):


gdzie:
I – wysokość odsetek,
K – nominał depozytu (zdeponowana kwota),
t – długość okresu utrzymania depozytu (w dniach),
r – oprocentowanie depozytu podawane w skali roku (w procentach).

Systemy gwarantowania depozytów

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wkładów bankowych w wielu krajach objęte są one systemami gwarantowania depozytów. Oznacza to, że nawet w przypadku bankructwa banku, klienci mogą odzyskać całość lub część swoich wkładów (zazwyczaj do określonej kwoty). Tworzone są w tym celu specjalne fundusze, które w razie potrzeby wypłacającą poszkodowanym klientom rekompensaty.
Wkłady bankowe gwarantowane są w Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady nieprzekraczające 100 tys. EUR gwarantowane są w 100%.