Pokaż/Ukryj opcje strony

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

liczba dni, jakie upływają od momentu poniesienia wydatków na działalność operacyjną (np. zakup materiałów i surowców w przedsiębiorstwie produkcyjnym) do momentu uzyskania wpływów ze sprzedaży produktów lub usług. Inaczej mówiąc jest to okres, w którym wprowadzona do procesów gospodarczych gotówka wraca do przedsiębiorstwa ponownie w formie gotówki. W celu zmniejszenia kosztu kapitału i przyspieszenia jego rotacji, należy w miarę możliwości dążyć do skracania cyklu operacyjnego.

Długość cyklu operacyjnego wyznacza suma cyklu zapasów i okresu spłaty należności:


Cykl (rotację) zapasów oblicza się według wzoru:

COP1

Cykl zapasów określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy lub na jak długo gotówka jest zamrażana w zapasach.

Okres spłaty należności (cykl należności) oblicza się według wzoru:


Okres spłaty należności informuje o liczbie dni od momentu sprzedaży (wystawienia faktury) do otrzymania zapłaty, inaczej mówiąc, pokazuje – w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców.
Część cyklu operacyjnego, która nie jest sfinansowana zobowiązaniami bieżącymi, wyznacza w przedsiębiorstwie cykl konwersji gotówkowej.

Można go zapisać w postaci następującego równania: 


przy czym cykl zobowiązań oblicza się według wzoru:


Cykl konwersji gotówkowej powinien oscylować wokół zera.