Pokaż/Ukryj opcje strony

C/EBIT

relacja obecnej bieżącej ceny jednej akcji i zysku operacyjnego (EBIT, Earnings Before Interest and Tax) przypadającego na jedną akcję, która określa jaki procent bieżącej ceny akcji stanowi zysk przed odsetkami i opodatkowaniem. Można przyjąć, że EBIT odpowiada zyskowi operacyjnemu. 
Wykorzystanie zysku operacyjnego pozwala na zbadanie efektywności (rentowności) działania spółki na rynku. Zysk operacyjny nie jest zależny od stosunku kapitałów własnych i obcych zaś zdarzenia jednorazowe nie mają wpływu na ten wskaźnik. 

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Ponadto jest zalecane używanie tego wskaźnika dla spółek na wczesnym etapie rozwoju (gdy wartość zysku jest nieznaczna) oraz dla spółek, które cyklicznie ponoszą straty/zyski (zysk operacyjny jest bardziej stabilny).

Przykład:
Aby wyliczyć EBIT na jedną akcję, potrzebujemy roczny EBIT (wypracowany przez okres 4 kwartałów), następnie dzielimy go przez średnią ważoną liczbę akcji znajdujących się w tym okresie w obrocie.
Spółka wypracowała w przeciągu roku EBIT wielkości 400 tys. zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 500 tys. akcji emitowanych przez pół roku. Spółka postanawia wyemitować nową serię akcji w liczbie 100 tys. od kolejnej połowy roku. 

Średnia ważona liczba akcji wynosi:

 

EBIT wynosi zatem na jedną akcje:

 

Przyjmując, że jedna akcja kosztuje 5 zł, jej C/EBIT wynosi:

 czyli roczny zysk operacyjny przeliczony na jedną akcję stanowi 7% bieżącej ceny akcji.