Pokaż/Ukryj opcje strony

Całkowita stopa zwrotu

(ang. TSR, Total Shareholder Return) – miernik określający całkowitą stopę zwrotu uzyskiwaną przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji danego przedsiębiorstwa w okresie rocznym. Miernik ten znajduje zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw notowanych na rynkach giełdowych.

Wyraża on sumę zysku wynikającą ze zmiany cen akcji danego przedsiębiorstwa oraz wypłaconych dywidend w okresie posiadania akcji przez inwestora, w relacji do wartości tychże akcji z początku danego roku i wyrażany jest w procentach w ujęciu rocznym.

Formułę miernika TSR zaprezentowano poniżej:

csz

gdzie:
Pk – rynkowa cena akcji na koniec danego roku,
Pp – rynkowa cena akcji na początku danego roku,
C – gotówka wypłacona w danym roku przypadająca na jedną akcję.

Do najważniejszych zalet miernika TSR zalicza się:

- prosta formuła oparta o publicznie dostępne dane,

- połączenie zewnętrznej (wycena akcji) i wewnętrznej (poziom dywidendy) perspektywy analizy wartości spółki,

- brak uzależnienia miernika od wielkości przedsiębiorstwa,

- możliwość wykorzystywania miernika do porównań przedsiębiorstw z różnych branż.

Do najważniejszych wad miernika TSR zalicza się:

- możliwość zastosowania tego miernika do oceny działalności jedynie na poziomie całego przedsiębiorstwa,

- możliwość zastosowania tego miernika jedynie do spółek notowanych na rynku giełdowym.