Pokaż/Ukryj opcje strony

Budżetowanie

jest jednym z instrumentów rachunkowości zarządczej, wspomagającym osiąganie celów przedsiębiorstw. Jest to proces obejmujący projektowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także jego późniejszą kontrolę. Budżetowanie jest wynikiem planowania zamierzeń rozwojowych przedsiębiorstwa, wskazującego cele i kierunki jego działania oraz sposób wykorzystania zasobów. Budżetowanie jest kwantyfikowaniem założeń przyjętych w planach, ich uszczegółowieniem i ma za zadanie przypisanie konkretnych środków i działań do miejsc i czasu ich wykonania oraz osób odpowiedzialnych, jak również ich kontrolę. Pomiędzy planowaniem, budżetowaniem a kontrolą istnieje związek dwukierunkowy. Wzajemna relacja powoduje potrzebę regularnego rewidowania przyjętych założeń.

Budżet to finansowy plan działania przedsiębiorstwa, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku lub na czas trwania projektu, zaakceptowany i realizowany przez pracowników poszczególnych szczebli zarządzania.

Wyróżnia się budżet stały (opracowany dla jednego poziomu działalności) i elastyczny (tworzony w oparciu o analizę czynników zmienności kosztów dla różnych poziomów działalności).

Rodzaje budżetowania

Wyodrębniamy różne typy budżetowania:
- budżetowanie kroczące – stworzenie dokładnego budżetu dla pierwszego kwartału oraz ogólnego dla pozostałych kwartałów,
- przyrostowe – stworzenie budżetu na podstawie danych z poprzedniego okresu najczęściej pomnożonych o odpowiedni wskaźnik, „od zera" - opracowanie budżetu na podstawie dokładnej analizy, tak jakby był on wdrażany dla danej jednostki po raz pierwszy,
- odgórne - opracowanie budżetu na poziomie menadżerów wyższego szczebla zarządzania,
- budżetowanie partycypacyjne – kierownictwo opracowuje strategie firmy, a pracownicy opracowują budżety cząstkowe.

Etapy budżetowania

Budżetowanie składa się z:
1. Opracowania założeń do budżetu.
2. Opracowania budżetu.
3. Uzgodnienia i zatwierdzenia budżetu.
4. Kontroli wykonania budżetu.
5. Reakcji na wyniki kontroli.

Funkcje budżetowania

Do funkcji budżetowania można zaliczyć:
- mobilizowanie do okresowego planowania,
- koordynacja działań i współpracy,
- umożliwienie komunikowania zamierzeń,
- dostarczanie podstaw do kontroli i oceny dokonań,
- dostarczanie danych do opracowania systemów motywacyjnych.