Pokaż/Ukryj opcje strony

Bilans instytucji finansowych

(ang. financial institutions balance sheet) – jeden z elementów sprawozdania finansowego instytucji finansowej (np. banku), w którym ujęte są aktywa (majątek) i pasywa (źródła finansowania) podmiotu. Bilans instytucji finansowych sporządzany jest zgodnie z uniwersalnymi metodami rachunkowości.

Specyfika bilansu instytucji finansowych w porównaniu z bilansami innych podmiotów gospodarczych (np. przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych) polega na:

- odwrotnym umiejscowieniu depozytów i kredytów w stosunku do standardowych przedsiębiorstw (np. w przypadku banku udzielone kredyty są aktywami, ponieważ bank uzyskuje z ich tytułu przypływ gotówki ze spłacanych rat kredytowych; z kolei przyjęte lokaty są zobowiązaniami, gdyż spowodują one w przyszłości odpływ gotówki),

- zestawieniu aktywów według stopnia płynności, tj. od najbardziej płynnych (np. gotówki) do najmniej płynnych (np. elementów majątku trwałego),

- zestawieniu pasywów według poziomu stabilności,

- niewielkim udziale majątku trwałego w całości sumy bilansowej.Wzór bilansu banku, z przykładami pozycji po stronie aktywów i pasywów.

 Wzór bilansu banku, z przykładami pozycji po stronie aktywów i pasywów

AKTYWAPASYWA
1. kasa, operacje z bankiem centralnym
2. należności od sektora finansowego
3. należności od sektora niefinansowego
4. należności od sektora budżetowego
5. należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
6. papiery wartościowe
7. aktywa trwałe
8. inne aktywa
1. operacje z bankiem centralnym
2. zobowiązania wobec sektora finansowego
3. zobowiązania wobec sektora niefinansowego
4. zobowiązania wobec sektora budżetowego
5. zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
6. zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
7. inne pasywa
8. rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe
9. kapitały (fundusze)
10. wynik w trakcie zatwierdzania
11. wynik (zysk/strata) roku bieżącego
Razem aktywaRazem pasywa