Pokaż/Ukryj opcje strony

Akcept bankierski

instrument wekslowy wykorzystywany do zabezpieczenia płatności pomiędzy dwoma stronami przez bank.

Stanowi papier, poprzez który bank dłużnika zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy pieniężnej wierzycielowi. Jest wykorzystywany głównie w handlu międzynarodowym, gdy eksporter i importer rozpoczynają współpracę. W takiej sytuacji bank przejmuje zobowiązanie importera wobec eksportera, zabezpieczając się depozytem, który składa w banku importer.
Potwierdzeniem operacji jest papier wartościowy, który gwarantuje posiadaczowi wypłacenie określonej kwoty w wyznaczonym czasie.
Realizację wypłaty może dokonać dowolny podmiot, więc akcept bankowy może być przedmiotem obrotu na rynku (pierwotny wierzyciel może sprzedać akcept bankowy innej stronie przed upływem terminu wykupu – zazwyczaj po udzieleniu dyskonta).

Akcept bankowy jest jednym z instrumentów rynku pieniężnego.