Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

PIENIĄDZE: Z gotówką za granicę...

Ocena: 2.4, Liczba oddanych głosów: 12Ocena: 2.4, Liczba oddanych głosów: 12Ocena: 2.4, Liczba oddanych głosów: 12Ocena: 2.4, Liczba oddanych głosów: 12Ocena: 2.4, Liczba oddanych głosów: 12
12
wtorek, 6 września 2005 15:34 | Autor: Halina Jarczewska Jacek Sobiczewski NBP
Zdjecie: PIENIĄDZE: Z gotówką za granicę...

Każdy kto wyrusza za granicę z większą sumą gotówki powinien znać przepisy regulujące wywóz za granicę i przywóz zza granicy walut obcych i złotówek. Wywóz sumy przekraczającej 10 tys. euro za granicę wymaga zezwolenia dewizowego. Są jednak odstępstwa - kogo i kiedy dotyczą?

Na wstępie należy podkreślić, iż wstępując do UE Polska podjęła się przestrzegać 4 systemowych podstawowych zasad w niej obowiązujących tj. zasady swobody przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału. A zatem, biorąc powyższe pod uwagę reglamentacja dot. przywozu i wywozu dewiz czyli przepływu kapitału ma charakter marginalny i utrzymana jest przede wszystkim ze względów bezpiecznościowych.

Opisując zasady dotyczące przywozu i wywozu dewiz należy również przypomnieć i sprecyzować, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr141 poz. 1178 z późn. zm.), że dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego. Natomiast pod pojęciem krajowych środków płatniczych należy rozumieć walutę polską oraz papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

Przywóz gotówki do Polski

Aktualne regulacje ustawowe nie reglamentują przywozu w/w środków do kraju; istnieje natomiast obowiązek zgłoszenia w formie pisemnej ich przywozu organom celnym lub organom Straży Granicznej, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro (art. 18 ustawy Prawo Bankowe). Sposób dokonania potwierdzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych, lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających to uprawnienie (Dz. U. Nr 154 poz. 1277 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1322).

Wywóz gotówki z Polski

Ograniczenia dot. wywozu krajowych i zagranicznych środków płatniczych zawarte są w art. 9 pkt 3 ustawy Prawo dewizowe. I tak zezwolenia dewizowego wymaga wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro, z wyłączeniem wywozu i przez nierezydentów krajowych lub zagranicznych środków płatniczych przywiezionych przez nich uprzednio do kraju i zgłoszonych zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy.

Zezwolenia na częściowe odstąpienie od powyższego ograniczenia udzielił Minister Finansów przepisami §§ 4., 4a i 4b, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1273 z późn. zm.) tj. zezwolił na wywóz w/w środków w kwocie przekraczającej równowartość 10 000 euro, jeśli środki te:

- wypłacone zostały z rachunku bankowego (potwierdzone zaświadczeniem banku),
- nabyte zostały od banku za środki zgromadzone na rachunku bankowym (zaświadczenie z banku),
- nabyte lub wymienione zostały w banku przez nierezydentów za środki przywiezione przez nich uprzednio do kraju i zgłoszone zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy (zaświadczenie banku), 
- pochodzą z innych źródeł, niż wyżej wymienione, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, w sposób określony w cyt. na wstępie rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 września 2002 r.

W pozostałych przypadkach, dot. wywozu za granicę zagranicznych środków płatniczych, w których Minister Finansów nie udzielił zezwolenia ogólnego, dany podmiot może wystąpić z wnioskiem do Prezesa NBP o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego. Wnioski takie rozpatruje Departament Operacji Krajowych NBP.

Autor artykułu
Halina Jarczewska Jacek Sobiczewski NBP

W pozostałych przypadkach, dot. wywozu za granicę zagranicznych środków płatniczych, w których Minister Finansów nie udzielił zezwolenia ogólnego, dany podmiot może wystąpić z wnioskiem do Prezesa NBP o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego. Wnioski takie rozpatruje Departament Operacji Krajowych NBP.


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 12

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze