Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiających właściwe jej działanie.. Dowiedz się więcej. Akceptuje

Koszty i zagrożenia związane z przystąpieniem do strefy euro

Ocena: 3.4, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 3.4, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 3.4, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 3.4, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 3.4, Liczba oddanych głosów: 23
23

Krótkookresowy koszt spełnienia kryterium inflacyjnego

Wreszcie inny, potencjalny koszt związany z akcesją do strefy euro dotyczy konieczności spełnienia kryterium inflacyjnego z Maastricht. Chociaż realizowany przez NBP cel inflacyjny w wysokości 2,5% +/- 1 pkt proc. powinien zapewnić ukształtowanie się inflacji na poziomie nie przekraczającym wartości referencyjnej, nie można wykluczyć, że zaistnieje konieczność obniżenia tempa wzrostu cen poniżej tego poziomu. Taki scenariusz wymagałby wzrostu stóp procentowych w celu obniżenia inflacji, co łączyłoby się z krótkookresowym kosztem w postaci osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego. Niemniej, nawet w najbardziej pesymistycznym wariancie i to przy założeniu konieczności obniżenia inflacji aż o 1 pkt proc., koszt ten wyniósłby maksymalnie 0,8% PKB . W kontekście licznych korzyści z przyjęcia wspólnej waluty, koszt ten byłby zatem bardzo niewielki.

Podsumowując:

  • koszt utraty stabilizującej roli płynnego kursu walutowego jest ograniczony przez fakt, że w warunkach mobilnych przepływów kapitałowych kurs walutowy może także stanowić źródło zaburzeń gospodarczych;
  • słabości rynku pracy i wysoki deficyt strukturalny ograniczają skuteczność alternatywnych wobec polityki pieniężnej mechanizmów przeciwdziałających skutkom wstrząsów gospodarczych; spełnienie wymagań Paktu Stabilności i Wzrostu powinno jednak w przyszłości umożliwić efektywne wykorzystywanie automatycznych stabilizatorów fiskalnych jako narzędzia łagodzenia wahań gospodarczych;
  • stopień integracji gospodarki polskiej ze strefą euro jest wysoki i rosnący, co znajduje odzwierciedlenie w relatywnie silnej zbieżności cykli koniunkturalnych. W rezultacie prawdopodobieństwo występowania w Polsce wstrząsów asymetrycznych po przystąpieniu do strefy euro jest stosunkowo niewielkie;
  • członkostwo w unii monetarnej powinno przyspieszyć niektóre zmiany w strukturze gospodarki, które powinny sprzyjać ograniczeniu ryzyka wystąpienia wstrząsów asymetrycznych w Polsce;
  • koszt ewentualnego dodatkowego zacieśnienia polityki pieniężnej w celu spełnienia kryterium inflacyjnego będzie niewielki.

W rezultacie, niewielkie jest ryzyko, że po przystąpieniu do strefy euro polityka pieniężna prowadzona przez EBC nie będzie odpowiednia dla warunków gospodarczych w Polsce.

Autor artykułu
Marek Rozkrut NBP

Źródła: Na podstawie Raportu na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. NBP. Warszawa, luty 2004.


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 23
Ilość komentarzy: 0 Pokaż wszystkie Dodaj komentarz

Wasze komentarze