Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

Pakt Stabilności i Wzrostu

      
Składa się z 3 dokumentów: (1) Rezolucji Rady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Rady UE nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. dotyczącego wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz (3) Rozporządzenia Rady UE nr 1467/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. dotyczącego przyspieszenia i objaśnienia realizacji procedury nadmiernego deficytu. Pakt opiera się na założeniu zdrowych finansów publicznych jako środka służącego do wzmocnienia stabilności cen oraz wrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy; średniookresowym celem polityki fiskalnej wszystkich państw członkowskich jest osiągnięcie równowagi lub nadwyżki budżetowej. Państwa członkowskie UE, zarówno należące, jak i nie należące do strefy euro, są zobowiązane do bezwzględnego unikania nadmiernego deficytu, tj. przekraczającego 3% PKB. Na straży przestrzegania Paktu stoi Rada UE. Do jej obowiązków należy przedstawianie rekomendacji państwom członkowskim, w których deficyt sektora finansów publicznych przekroczy dopuszczalny poziom lub istnieje poważne zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji. Rada jest upoważniona do nakładania sankcji, również w postaci kar pieniężnych, w przypadku niewywiązywania się danego państwa ze zobowiązań nałożonych w związku z występowaniem nadmiernego deficytu. Pakt uszczegóławia procedury ustanowione na mocy Traktatu (art. 103 pkt 3 i 4), tj. procedurę wielostronnego nadzoru (multilateral surveillance procedure) oraz system wczesnego ostrzegania (early warning system).
 

« powrót