Pokaż/Ukryj opcje strony

Wyniki w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

W środę 22 października 2008 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP z najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu było stymulowanie rozwoju polskiej myśli ekonomicznej w kierunku rozbudzenia zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów,
a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac na podstawie których nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu tzn. w terminie 1.01.2006 r. – 31.12.2007 r.
 
Kapituła konkursu obradowaław składzie: Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły, Prof. dr hab. Mirosław Pietrewicz, Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński.
 
Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:
 
Prace habilitacyjne
 
Spośród nadesłanych prac habilitacyjnych, na wniosek Kapituły, Prezes NBP uhonorował dwie prace przyznając ich autorom wyróżnienia w wysokości 30 tys. zł.
 
Wyróżnienia otrzymali:
  • p. Jolanta Szołno-Koguc „Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi”,
  • p. Mateusz Pipień „Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej”.
 
Prace doktorskie
 
Spośród nadesłanych prac habilitacyjnych, na wniosek Kapituły, Prezes NBP przyznał pierwszą nagrodę w wysokości 25 tyś. zł. p. Zuzannie Wośko za pracę „Wpływ zmian na rynkach finansowych na przebieg wahań koniunkturalnych w Polsce” oraz trzy wyróżnienia, których wysokość została zwiększona do 15 tyś zł.
Wyróżnienia otrzymali:
 
  • p. Marek Szczerbak za pracę „Optymalizacja struktury długu publicznego”,
  • p. Joanna Monika Świderska za pracę „Quasi fundusze venture capital jako sposób finansowania rozwoju gospodarczego”,
  • p. Krzysztof Cichy za pracę „Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego w nowej teorii wzrostu”.