Pokaż/Ukryj opcje strony

Eurodylematy

W ramach programów edukacji ekonomicznej w mediach Narodowy Bank Polski wspólnie z Wydawnictwem Pressbublica i tytułem Rzeczypospolita zrealizował cykl edukacyjny pod hasłem „Eurodylematy”.

Biorąc pod uwagę potrzebę poszerzania świadomości społecznej na temat wpływu euro na polską gospodarkę oraz na finanse każdego Polaka redakcja Rzeczpospolitej przygotowała dodatki tematyczne na tzw. Zielonych Stronach (Ekonomia & Rynek). Specjalne wkładki o objętości 4 stron redakcyjnych, które ukazywały się w każdy czwartek począwszy od 04 grudnia aż do 18 grudnia 2008 roku.

Głównym celem jaki przyświecał redakcji najbardziej opiniotwórczego dziennika w kraju było informowanie obywateli o gospodarce Unii Europejskiej i jej rozwoju po wprowadzeniu wspólnej waluty, a co za tym idzie ułatwienie instytucjom finansowym procesu wdrożenia nowego systemu walutowego.

Decyzja o przystąpieniu do Unii Europejskiej, jako wspólnoty politycznej, jest równoważna z decyzją o włączeniu się do strefy euro. Polska już taką decyzję podjęła. Zatem problemem nie jest pytanie czy przystępować lecz jak to zrobić, by był to proces najmniej uciążliwy dla społeczeństwa i by spotkał się z przychylnym przyjęciem. Należy więc przystąpić do szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjnej.

Zadanie to leży w gestii mediów oraz najważniejszych instytucji finansowych w kraju. Rzeczpospolita, jako jeden z najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych, podjęła to wyzwanie i wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu przystąpiła wraz z Narodowym Bankiem Polskim, do projektów edukacyjnych dotyczących informowania społeczeństwa o euro.

Celem nadrzędnym projektu było uzmysłowienie Polakom, iż zmiana waluty może być w miarę łagodnym procesem wynikającym z potrzeb ekonomicznych kraju, nie zaś szybką i agresywną akcją podyktowaną względami jedynie politycznymi. Edukacja poprzez dodatki edukacyjne skupione były na najważniejszych aspektach czyli:

  • U wielu Polaków sceptyczna postawa wobec wprowadzenia euro do Polski wynika z emocji. Złotówka jest jednym z czynników określających naszą państwowość i poczucie odrębności narodowej. Unifikacja Europy wyrażona m.in. poprzez wprowadzenie wspólnego środka płatniczego odczytywana jest jako swoisty atak na samodzielność, o którą tak długo walczyliśmy. Konieczne jest zatem jasne i kompetentne wytłumaczenie obywatelom jaki wpływ będzie miało ujednolicenia waluty na sytuację ekonomiczną Polski i Europy, co w konsekwencji przyczyni się do zniwelowania poczucia zagrożenia spowodowanego rezygnacją z waluty narodowej.
  • Kolejnym czynnikiem zniechęcającym Polaków do euro jest obawa przed podwyżkami cen oraz spadkami zarobków. W związku z tym informacja o korzystnym przeliczniku walut jest zadaniem priorytetowym.
  • Kluczem do przekonania społeczeństwa o słuszności przystąpienia Polski do strefy euro jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w każdym z nas. Aby zatem zjednać przychylność obywateli dla tej inicjatywy, należy w racjonalny i dostępny sposób przedstawić proces przystąpienia Polski do strefy euro jako pierwszy krok do osiągnięcia długotrwałej stabilizacji w gospodarce.

Podstawowymi tematami dodatków były takie zagadnienia jak:

  • wspólna waluta a wzrost gospodarczy
  • rezygnacja z samodzielnej polityki gospodarczej
  • korzyści i straty wynikające ze ścisłego i bezpośredniego związania się z gospodarką Unii Europejskiej