Pokaż/Ukryj opcje strony

IV edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2005/2006

IV edycja Programu to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Banku Pocztowego S.A. (BP S.A.), firmy Polskie Młyny S.A. oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

I. Cel Programu
Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazyjanych/średnich, spełniających kryteria programu.

II. Adresaci programu
Adresatami programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców i spełniający warunki określone w regulaminie. O stypendia mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach i jednocześnie osiągający dobre wyniki w nauce, w szczególności zaś młodzież już wcześniej objęta programem wsparcia ANR oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

III. Założenia IV edycji i organizacja Programu Stypendiów Pomostowych
W IV edycji zamierzamy rozszerzyć zasięg Programu. Program Stypendiów Pomostowych będzie skierowany do młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, szczególnie z terenów po dawnych ppgr, do młodzieży objętej programami stypendialnym organizacji lokalnych w szkole ponadgimnazjalnej/średniej oraz do młodzieży uczestniczącej w innych programach edukacyjnych PAFW. W IV edycji planowane jest przyznanie 1400 stypendiów.

Z uwagi na rozszerzenia zasięgu Programu, IV edycja realizowana będzie w trzech segmentach:
Segment I będzie wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Banku Pocztowego S.A., firmy Polskie Młyny S.A. oraz powstanie przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Adresowany jest do młodzieży z rodzin byłych pracowników ppgr, spełniającej warunki określone w regulaminie. W tym segmencie planowane jest przyznanie 1100 stypendiów.
Segment II będzie wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych. Adresowany jest do młodzieży, która otrzymywała w szkole ponadgimnazjalnej/średniej stypendia z tychże organizacji. W II segmencie planowane jest przyznanie 200 stypendiów.
Segment III będzie wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Organizacji realizujących inne programy edukacyjne PAFW. Adresowany jest do młodzieży uczestniczącej w tych programach. W nowym segmencie planowane jest przyznanie 100 stypendiów.

W roku akademickim 2005/2006 stypendium pomostowe będzie wynosiło 3500 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 350 zł miesięcznie.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.fep.lodz.pl